ترجمه وتفسیرآیه نور

 

 

 

 

 

 

 

مصباح درقران به چه معناست؟

 

 

 

کلمه مصباح درآیه ی ۳۵سوره ی نوربکاررفته است.امروزدراین پست ترجمه وتفسیرمختصری ازاین آیه رابرای رسیدن به پاسخ این سوال می آورم.

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الله نور السموات والارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجةکانها کوکب دری یوقد من شجرة مبرکة زیتونة لاشرقیة ولا غربیة یکاد زیتها یضیء ولولم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس واللهبکل شیء علیم

به نام خداوند بخشنده یمهربان

 « خدا نور آسمان و زمین است. مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی، وآن چراغ در شیشه ای است. آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت خجسته ی زیتونیکه نه شرقی است و نه غربی، افروخته می شود. نزدیک است که روغنش ـ هر چند بدان آتشینرسیده باشد ـ روشنی بخشد. رو شنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نورخویش هدایت می کند، واین مثلها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزیداناست

                                                           i.      تفسیرکلمات این آیه :

الله :ناممبارک خداوند جل شانه                

نور السمواتوالارض(نور آسمانها و زمین):حضرت محمد مصطفی(صل الله علیه وآلهوسلم

.

مثل نوره(مثال نوراو): حضرت امام علی(علیه السلام)

مشکوة(چراغدان):حضرت فاطمه زهرا(سلام اللهعلیها)، اشاره به به وجود آمدن دو چراغ( امام حسن و  امام حسین(علیه السلام)از چراغدان حضرت زهراسلام اللهعلیه.

مصباح(چراغاول:حضرت امام حسن(علیه السلام .

المصباح دوم):حضرت امام حسین(علیهالسلام)، اشاره به حدیث شریف نبوی(ص): ان الحسین مصباحالهدی و سفینة النجاة

.

الزجاجة(شیشه):حضرت امام سجاد(علیهالسلام)

کوکب(اختر،ستاره):حضرت امام باقر(علیه السلام)

دری(درخشان):حضرت امام صادق(علیه السلام)

یوقد من شجرة مبارکةزیتونة(از درخت خجسته ی زیتون، افروخته می شود) :حضرت امام موسیکاظم(علیهالسلام)، اشاره به نوری که از درختزیتون در کوه طور بر حضرت موسای پیامبر(علیه السلام)تابید.( اشاره به نام موسی

 

لاشرقیة ولا غربیة( نه شرقی است و نه غربی):حضرت امام رضا(علیه السلام)؛اشاره به مرقد مطهر امام رضا(علیه السلام)در خراسان، که خراساندر جائی واقع شده که نه درشرق عالم است و نه در غرب آن.

یکاد زیتها یضیء و لولم تمسسه نار(نزدیک است که روغنش ـ هر چند بدان آتشی نرسیده باشد ـ روشنیبخشد.): حضرت امام جواد(علیه السلام)؛ اشاره بهکودکی حضرت امام جواد(علیه السلام)که در نه سالگی وقتی حضرت دردربار مامون ، در محاصره ی علماء و دانشمندان مذاهبی که مامون برای عوام فریبی مردمجمع کرده بود تا مقام آن حضرت را پایین جلوه دهد، قرار گرفت، با وجود کودکی جوابهمه ی علمای معاند را داد و همه را ضایع نمود و در حقیقت روشنی و نور داد قبل ازاین

/ 0 نظر / 36 بازدید