دبیرستانی ها

 

در مورد مشاوره کنکور بسیاری از دانش آموزان سال سوم و حتی دوم که در کنکورسراسری سالهای آینده دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور شرکت خواهند کردمی پرسند که برای آمادگی در کنکور چه باید بکنند و چگونه به استقبال کنکور رفته و اینایام حساس و سرنوشت ساز را چگونه سپری کنند.

در جواب این عزیزان علاوه برتوصیه های کوتاه مواردی را متذکر می شوم:
توصیه من به این دوستان شامل چند محوراست:

1-خود را به درس خواندن عادت دهید".در سالهای آینده که دانش آموز پیش دانشگاهی خواهید بود وتلاش جدی تری برای قبولی در کنکور خواهید نمود ممکن است مجبور شوید بیش از 60 ساعتدر هفته درس بخوانید. خیلی از داوطلبانی که در سالهای دبیرستان به مطالعه در ساعاتزیاد عادت نکرده اند در این زمان دچار مشکل می شوند. خستگی، بی انگیزگی و پائینآمدن کارایی مطالعه و افت میزان یادگیری می تواند از تبعات این عادت نکردن باشد،لذا توصیه ما این است که مهم ترین وظیفه یک دانش آموز دبیرستانی عادت کردن به ساعاتطولانی مطالعه است. این عادت مانند تمامی تغییرات هستی تدریجی صورت میگیرد.

-2
برای مطالعه خود هدف گذاری کنید".افزایش ساعات مطالعه بدون در نظر داشتن به یک قله خستهکننده خواهد بود. لذا خوب است که با خودتان عهد کنید که تا پایان سال جاری معدلتانرا یک نمره افزایش دهید و یا اینکه یک درس ضعیف را به سطح متوسط برسانید. توجهداشته باشید که هدف گذاری شما نه زیاد آرمانی و دور از دسترس باشد و نه زیاد ساده وپیش پا افتاده باشد.

3-دروس دبیرستان را تا پایان آخرین تابستان خوبیاد بگیرید".تا پایان شهریور سال قبل از پیش دانشگاهی فرصت دارید که در دروسدبیرستان (سال های اول، دوم و سوم) هیچ نکته ای نباشد که بلد نباشید. البته بلدبودن با توانایی تست زدن متفاوت است. منظور از بلد بودن این است که هیچ مطلبی برایشما غریب نباشد و یا اینکه هیچ فرمول، نکته، قاعده و دستوری وجود نداشته باشد کهشما کاربردش را ندانید.

4-اولویت با دروس نامرتبط پیش دانشگاهیاست."برای سهولت کار درس های پایه را به دو گروه مرتبط با پیش دانشگاهی تقسیممی کنیم. بنابراین دروس مرتبط درس هایی هستند که به نوعی در کتاب هایپیش دانشگاهی تکرار شده و یا تکمیل می گردند و دروس نامرتبط درس هایی هستند که درپیش دانشگاهی وجود ندارند

 

 

دروس مرتبط

دروس نامرتبط


گروه آزمایشی ریاضی


حسابان - جبر و احتمال - شیمی3 - فیزیک (الکتریسیته، ترمودینامیک،سیمانتیک) - زبان


هندسه - شیمی 2 - شیمی 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - آمار - فیزیک (نور، فشار،کار و انرژی) عربی - ادبیات - معارف


گروه آزمایشی تجربی


شیمی - زیست شناسی زبان


ریاضی 1 - ریاضی 2 - ریاضی 3 - فیزیک - عربی - ادبیات - معارفگروه آزمایشی علوم انسانی


عربی - ریاضی 1 - ریاضی 2 - ادبیات - زبان


آرایه های ادبی - فلسفه و منطق - جامعه شناسی - تاریخ - جغرافیا - روان شناسی - تاریخ ادبیات - معارف - اقتصاد


 
واضح است که دروس مرتبط با پیش دانشگاهی را سال آینده خواهید خواند و اینخط همواره شما را تهدید می کند که سنگینی درس های پیش دانشگاهی فرصتی برای مطالعهدروس نا مرتبط برای شما باقی نگذارد. تا پایان شهریور قبل از پیش دانشگاهی برنامهریزی کنید و این درس ها را حتماً یک بار بخوانید.

5-برای ریاضی و زبان وعربیخود فکری بکنید"درس ریاضی برای دانش آموزان رشته های تجربی و علوم انسانی ودروس زبان وعربی برای تمام گروه ها ومخصوصاعربی برای انسانی است که نمی توان در یک سال آن را متحول کرد. بنابرایناگر در این درس ها ضعفی دارید اکنون وقت آن است تا قبل از ورود به دوره پیشدانشگاهی فکری به حال این درس ها بکنید.

6- تشریحی بخوانید"

/ 0 نظر / 11 بازدید