حاشیه های پررنگ ترازمتن

 

حاشیه های کنگره صباحی بیدگلی


این چندروزه بعلت مسافرت وبازدیدومیهمانی رفتن دربیت سادات فرصت نداشتم ازاولین همایش صباحی بیدگلی بنویسم.اما شب وشعرواختتامیه ویژه های جالب وجذابی داشت که اکنون برایتان می نگارم:


             مغنی بزن نغمه خسروانی             بیادسلیمان ملک معانی


   صباحی گل گلشن نغمه سنجی

    صباحی درمخزن نکته دانی


تودرشهرماگلبن افتخاری

چه جویی توبیدوگل بوستانی


 دربین سروده های شعراوادبا دراین چندروزه، ابیات استادتشکری به اعتقادمن جزوعالی ترین اشعاری بودکه درثنای صباحی سروده شد.ابیات فوق آغازین  ابیات قصیده وی بودکه اززبان این شاعرگرانقدرآرانی دروصف صباحی بیدگلی شنیدیم.
دراین محفل خاطره انگیزهمچنین شاعرانی همچون استادحمیدسبزواری،حجج اسلام مدرس زاده،دکترموحدی،صدیقی ونیزاستادمبشرافغانی،آقایان طراوت پور،رسول زاده ،صائم، سلگی (فرماندار)وسرکارخانم باختربه قرائت سروده های خویش پرداختند.همچنین آقای فخاری ویزلانی نیزبامدیحه سرایی خویش به محفل سردپاییزی  نکوداشت صباحی طراوت خاصی بخشیدند.

 

 

 

 

واماحاشیه های پررنگ ترازمتن :


- آقای دکتردیاری درسخنان خودگفت :قویا معتقدم نفس قدسی این شاعردراین چندماه همراه وهمیارمابوده است.


-ماتاحالانمیدانستیم که فرماندارشهرستان هم دستی درشعروشاعری دارد.گرچه اوتوضیح دادکه دراین راه ازدیگران!نیزکمک میگیرد.اوگفت که آنقدرعلاقه به این محفل داشته که حضوردرآن رابه جلسه مسوولین استان که آن شب میزبان رییس جمهوربوده اندترجیح داده است.


-حیرت آور بودکه استادحمیدسبزواری نمی دانست درشب شعرکدام شاعراین سرزمین حضورمی یابد.(یاشایدم دیربهش خبردادند)به هرترتیب بعدازمدح وثنای صباحی درسوگ سپیده کاشانی  شعری سرود.


-استادموحدی گفت:بمن توصیه کرده اند شعربخوان وسخنرانی بکن وگزارش هم بده.5دقیقه هم وقت داری .

اوهم درابتدااین داستان رانقل کردکه: مردی باپسرش خدمت خلیل بن احمدفراهیدی(واضع علم عروض)رسیدوبه گفت:یاشیخ!علمه النحووالادب والفقه والشعروالمعانی والعروض،وحماری بالباب.=به پسرم علوم نحووادبیات وشعروفقه بیاموز و(شتاب کن)که الاغم جلوی درب خانه است.

 
-ساعت 9به بعدسردی هواافزوده شدومجری مرتب ازحاضران میخواست باتشویقهای خودبه مجلس گرماوطراوت ببخشند.


-رفته رفته عده ای بخاطر درازاکشیدن مجلس وسردی هوامجلس راترک میکردندکه نوبت به استادرسولزاده رسید.لذااوسخن خورااینگونه آغازکرد:


صندلی هاگرچه خالی شد

من برای توشعرمیخوانم

وشعرش راقرائت کرد.


-استادمدرس زاده دریکی ازابیاتش خطاب به صباحی گفت:

      سخن درست گویم که بیدگل آن روز
     هرآنچه داشت معارف ازآن دکان بودیواما محفل اختتامیه وجناب دکتردادبه  که دراین مجلس ازمقام علمی اونیزتجلیل به عمل آمد:


دکتردادبه درباره نسل بجامانده ازصباحی گفت:به استدلال عقلی ونقلی ازصباحی نسل باقی مانده هم ازطریق دختروهم پسر او.


-    ایشان اظهارداشت:دربین شعرای ایرانی قطعافردوسی ومولانا ونظامی وحافظ وسعدی یگانه اندولی دردوره بازگشت صباحی مقدم است.


- به اعتقاد این چهره ماندگارادبی کشورقطعا صباحی درسال 1213 شمسی وفات نموده است.

به همین اکتفامیکنم وبه کلیه مجریان ودست اندرکاران این همایش دست مریزادمیگویم.


و

به پایان آمداین دفتر

حکایت همچنان باقی است
به صددفترنشایدگفت

رسم الحال مشتاقی

/ 2 نظر / 6 بازدید
هزار نکته

خیلی دوست داشتم که در کنگره حضور داشتم ولیکن آقا طلبیده بود و زائر امام رضا علیه السلام بودم