عادات منفی ات را «دلیت» کن

 

خارپشتی ازیک مار تقاضا کرد که بگذار من نیز در لانه تو ,مأواگزینم وهمخانه تو باشم مارتقاضای خارپشت راپذیرفت واورا به لانه تنگ وکوچک خویش راه داد!
چون لانه مارتنگ بود خارهای تیز خارپشت هردم به بدن نرم مار فرو می رفت و وی را مجروح می ساخت.
اما مار از سر نجابت دم بر نمی آورد
سرانجام مارگفت :
نگاه کن ببین چگونه مجروح وخونین شده ام میتوانی لانه من را ترک کنی؟
خارپشت گفت من مشکلی ندارم اگرتوناراحتی میتوانی لانه دیگری برای خود بیابی .
عادت ها ابتدابه صورت مهمان وارد میشوند امادیری نمیگذرد که خودرا صاحبخانه می کنند وکنترل مارا به دست می گیرند.
مواظب خوارپشت عادتهای منفی زندگیتان باشید
خودت باش ، نقاط مثبتت را فراموش نکن

/ 0 نظر / 31 بازدید