بازگشایی مدارس

بوی ماه مهر

بازهم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهردرشهرها و کوچه های کشورمان پیچیده است. و باز هم مدارس چشم بهدردوخته اندو به انتظار نشسته اند تاسالتحصیلی جدید را همراه بادانشآموزانآغازکنند. باآغازسالتحصیلیدراول مهر، میلیون هادانشآموز به شوق آموختن، روانه مدرسه می شوند. همهساله با شروع ماه مهر کوچه ها و خیابان هارنگ و بوی دیگری پیدا می کنند و شور و شوقدانشآموزانجلوه زیبایی به جامعه می بخشد.

دوره دبستان از جهت تعلیم و تربیت، بهترین دوران است. دراین دوره، کودک ویژگی های روانی وآمادگی کاملی برای تربیت پذیری و ادب آموزی دارد. آموزش رسمی کودک از این مرحلهآغازمی شود. بنابراین این دورانطلایی را که بهترین فرصت برای تعلیم و تربیت کودک است، نباید به سادگی از کفداد.

مشارکت خانواده هادرتعلیم و تربیت

غالبا خانواده ها می پندارند که اگر فرزند خود را روانه مدرسه کنند وظیفه تعلیمی و تربیتی خود رانسبت به وی انجام داده اند و دیگر نیاز به مشارکت جدّی آنها نیست. حال آن که همدرزمینه آموزش و هم از جنبه تربیتنیاز جدی به مشارکت آنها با اولیای مدرسه هست. مدرسه هرگز به تنهایی نمی تواند از عهدهآموزش و پرورشدانشآموزانبرآید و همه کمبودها را جبراننماید. بنابراین نمی توان از خانواده و واحدهای دیگر غیر از مدرسه سلب مسئولیت کرد و بار سنگین تعلیم وتربیت را تنها بر دوش معلمان و اولیای مدرسه نهاد.

/ 1 نظر / 6 بازدید