تبریک سال نو

 

رازعددهفت

 

 
در قرآن وفرهنگ اسلامى به برخى از عددها ، عنایت و توجه خاص شده است که از آن جمله مى توانبه عددهاى «سه » ، «هفت » ، «هفتاد» ، «چهل » و .. . اشاره کرد . کاربرد هر یک ازاین ها حکمتى دارد که برخى را قرآن و روایات یادآور شده و برخى را نیز علوم جدیدکشف کرده است . حکمت عدد هفت نیز تا حدودى بیان شده است .

شماره هفت ازدیرباز مورد توجه اقوام مختلف جهان بوده است ; قوم «سومر» قدیمى ترین قومى بوده کهبه آن توجه کرده است . آنان متوجه سیارات هفتگانه ـ آنچه امروز نیز از کرات منظومهشمسى با چشم غیرمسلح دیده مى شود ـ شدند و به پرستش آن ها پرداختند.
از جملهمواردى که عدد هفت در آن ها به کار رفته عبارتند از : 1 . ایام هفته 2 . تقسیم جهانبه هفت اقلیم 3 . هفت طبقه زمین 4 . هفت طبقه آسمان 5 . هفت فرشته مقدس در نظر بنىاسرائیل .
همه این ها و موارد بسیارى دیگر که بعضى در افسانه هاى دیرین و سایرشؤون تمدنى بشر دیده شده ، نمایانگر اهمیت فوق العاده این عدد در نظر اقوام مختلفاست .

عدد هفت در امور دینى :

معادل هفت در عربى واژه هاى «سبعو سبعه » مى باشد .

کثرت کاربرد این شماره در امور مذهبى نمایانگر اهمیتویژه آن در این راستا است .

از جمله کاربردهاى دینى عدد هفت عبارتند از :

1 .
هفت فرشته مقدس در نظر بنى اسرائیل

2 . هفت بار طواف بر گرد کعبه

 3 . هفت طبقه جهنم

4 . هفت درب جهنم

5 . هفت سلام در قرآن

که عبارتند از : 1 . «سلمقولا من ربّ رحیم »(یس ،58) 2 . «سلم على ابرهیم »(صافات ، 109) 3 . «سلم على نوحفى العلمین »(صافات ، 79) 4 . «سلم على موسى و هرون »(صافات ، 120) 5 . «سلم علىءال یاسین »(صافات ، 130) 6 . «سلم علیکم طبتم »(زمر ، 73) 7 . «سلم هى حتى مطلعالفجر»(قدر ، 5)

6 . هفت بار تطهیر در قوانین طهارت

 7 . هفت عضوى که در سجده بایدروى زمین باشد

 8 . هفت شبانه روز بلاى قوم عاد

 9 . هفت شهر عشق و هفت مردان در تصوف

 10  _قرّاءسبعه .

الف ) سبع و سبعه در قرآن :

این دو واژه 24بار در قرآن به کار رفته اند ;

 بیست بار با واژه «سبع » و چهار بار با واژه «سبعه » که عبارتند از :

«سبع سموت » (بقره ، 29 / فصلت ، 12 / طلاق ، 12 / ملک ، 3 / نوح ،

 15) «السموت السبع » (اسراء ، 44 / مؤمنون ، 86) «ویقولون سبعة .. . (کهف ، 22)

«وسبعة إذا رجعتم » (بقره ، 196)

«سبع شداد» (یوسف ، 48)

«سبعاً شداداً» (نباء ، 12)

 «سبع سنابل » (بقره ، 260)

 «سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلت خضر» (یوسف،43 و 46)

«سبع سنین » (یوسف ، 47)

 «سبع طرائق » (مؤمنون ، 17)

 «سبع لیال » (حاقّه، 7) «

سبعاً من المثانى » (حجر ،87)

 «سبعة ابواب » (حجر ، 44)

«سبعة أبحر» (لقمان ، 27)

ب ) عدد هفت در روایات :

در روایات اسلامى نیز این شماره موردتوجه قرار گرفته است . تنها در کتاب «خصال » شیخ صدوق(رحمه الله) 116 روایت در «بابالسبعة » آمده است .
به برخى از این روایات اشاره مى کنیم :

«
هرکس اقرار به هفت چیز کند مؤمن است » ـ

 «بازخواست مردم ازهفت چیز درقیامت » ـ

 «وصیت به هفت چیز» ـ

«محاجه امیرالمؤمنین(علیه السلام) با قوم خود درقیامت با هفت خصلت » ـ

 «واجبات نماز هفت چیز است » ـ

وقت ، طهارت ، توجه ، قبله ،رکوع ، سجود ـ

«اگر بنده اى گناه کند ، ملک موکل بر شانه راست هفت ساعت براىاستغفار به او فرصت مى دهد» ـ

«تقسیم بندى عمر فرزندان به سه هفت سال » (هفت سال نخست براى بازى ، هفت سال دوم براى آموزش و هفت سال سوم براى فراگیرى حلال و حرام ) ـ «کودک در هفت سال نخست آقایى مى کند و در هفت سال دوم فرمانبردار و در هفت سال سوم مشاور خانواده است » ـ «قرآن بر هفت حرف نازل شده .

حکمت کاربرد عدد هفت در شرع مقدس :

در قرآن و فرهنگ اسلامى به برخى از عددها ، عنایت و توجه خاص شده است که از آن جمله مى توان به عددهاى «سه » ، «هفت » ، «هفتاد» ، «چهل » و .. . اشاره کرد . کاربرد هر یک از این ها حکمتى دارد که برخى را قرآن و روایات یادآور شده و برخى را نیز علوم جدید کشف کرده است . حکمت عدد هفت نیز تا حدودى بیان شده است . کتاب هاى لغت عربى آن را (همچون عدد هزار در فارسى ) نمادى از کثرت و فراوانى مى دانند ; ولى در قرآن و روایات هم به معناى کثرت و هم براى شمارش چیزى به کار رفته است .

عددى که نماد کثرت است عددى کامل و زنده است ; بر خلاف اعداد معمولى ریاضى «عدد زنده » آن است که فکر ایشان را تا بى نهایت پیش برد و واقعیت را آن چنان که هست در نظرها تجسم بخشد ; چنین عددى روح دارد و ریاضى دان و بى سواد هر دو عظمت آن را درک مى کنند . عددى را (مثلا یک ) تصور کنید که یک کیلومتر صفر جلوى آن قرار گرفته باشد ; این عدد عظمت دارد ; اما تنها ریاضى دان عظمت آن را مى شناسد ; ولى اعداد کامل و زنده را همه مى شناسند و مى توانند به ابهت و گستردگى اش اذعان کنند .

شاید انتخاب عدد هفت براى کثرت به خاطر بسیارى از امور هفتگانه ثابت در جهان هستى باشد ، همچون یک دوره کامل هفت روزه زمان (یک هفته ) از این رو ، این شماره صرفاً یک عدد ریاضى محسوب نمى شود ; بلکه عددى براى نشان دادن کمال یک چیز است ; مانند عدد چهل که یکى از حکمت هاى آن این است که رسیدن به چهل سالگى به طور معمول با کمال عقل همراه است .

اکنون به دو نمونه از آیات قرآن که عدد هفت در آن ها به همین منظور به کار رفته است ، توجه کنید :

1ـ «و لو أنّما فى الأرض من شجرة أقلم والبحر یمدّه من بعده سبعة أبحر مانفدت کلمت الله إنّ الله عزیز حکیم ; (لقمان ، 27) و اگر آن چه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید ، سخنان خدا پایان نپذیرد . قطعاً خدا است که شکست ناپذیر حکیم است

در این آیه ، قرآن به جاى این که بگوید : مخلوقات خداوند در پهنه هستى عددى بسیار بسیار بزرگ دارند مى گوید : اگر تمام درختان روى زمین ، قلم و همه دریاها مرکب شود ، تمام قلم ها مى شکند ، و ازبین مى رود ، ولى حقایق عالم هستى و معلومات پروردگار هستى پایان نمى پذیرد . عظمت سخن آن گاه روشن تر مى شود که عدد هفت نمادى از کثرت باشد ، در این آیه براى مجسم ساختن عدد بى نهایت و نزدیک ساختن معناى علم بى پایان خدا و گستردگى فوق العاده جهان هستى به افکار ما ، از عدد زنده استفاده شده است .

2ـ «و إنّ جهنم لموعدهم أجمعین * لها سبعة أبوب لکلّ باب منهم جزء مقسوم ; (حجر ، 43ـ44) و قطعاً وعده گاه همه آنان دوزخ است ، ]دوزخى[ که براى آن هفت در است و از هر درى بخش معین از آنان ]وارد مى شوند[ .» در این آیات آمده که جهنم هفت در دارد ; بعید نیست که عدد هفت در اینجا نیز براى کثرت باشد ; یعنى جهنم درهاى بسیار و فراوان دارد ; و واضح است که این تعداد درها در حقیقت به عوامل گوناگونى که انسان را به جهنم مى کشاند اشاره دارد . هر چند روایات نیز به این «هفت در» اشاره کرده اند ; ولى ظاهراً درهاى جهنم به هفت در محدود نمى شود

/ 1 نظر / 14 بازدید
حسین

یادم باشد که زیبایی‌های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی‌های بزرگ باشند. یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می‌خواهم باشند. یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی‌تواند مرا با خود آشتی دهد. یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی‌تواند با دیگران مهربان باشد. درشکفتن جشن نوروز برای شما سرسبزی جاودان و شادی اندیشه‌ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم. [گل]