پاسخ به شبهه تربت امام حسین(ع)(2)


می فرماییدهدف اصلی اسلام، نجات بشر و تکامل او بوده، آری! ما هم با شما موافقیم و معجزه را فرع و مقدمه ای بر این هدف اصلی می دانیم. هدف پیامبران الهی، این نبود که عصایی را تبدیل به اژدها نمایند و یا با خاک، مجسمه پرندگان را ساخته و آن را زنده نموده و به پرواز درآورند؛ زیرا مار و پرنده، در آسمان و زمین فراوان بود و نیازی به افزایش آن وجود نداشت، بلکه تمام این معجزات برای آن بود که مخاطبان به راحتی بتوانند حقانیت پیام آوران الهی را درک نموده و آموزه های اساسی و اصلی آنان که نجات و تکامل بشر بوده را به کار گیرند.
در همین راستا، ما نیز این امر را موضوعی انحرافی می دانیم که در مجالس و محافل، تنها به نقل معجزات و کرامات که اموری فرعی هستند، پرداخته و از مسائل اصلی دین، غفلت گردد، اما این بدان معنا نیست که معجزه و کرامت را امری خرافی دانسته و آن را با نجات بشر در تنافی و تضاد بدانیم، بلکه این فرع است و آن اصل و پرداختن به فرع تا اندازه ای مجاز است که آسیبی به اصول وارد نیاید.
درموردموضوع صحت انتساب معجزه به امامان معصوم (ع) من  نمی خواهم صحت و اعتبار تمام مواردی که به عنوان کرامت و معجزه امامان در محافل و مجالس نقل می شود را اثبات نمایم .اما اینکه معجزه را مخصوص پیامبران بدانید و دیگر اولیای الهی را سزاوار ارائه معجزات ندانید  در این زمینه نیز باید گفت که قرآن کریم، صریحاً برخی معجزات یا کرامات را به غیر پیامبران نیز نسبت داده است؛ همانند موارد فراوانی که در ارتباط با معجزات حضرت مریم (ع) بیان شده ،یا آنچه در مورد آصف بن برخیا، مشاور سلیمان پیامبر (ع) نقل شده است ،نیز پیش گویی طالوت در مورد آزمایش سپاهیانش با نهر آب و... .
افراد مذکور، با این که پیامبر نبودند، اما از اولیای الهی به شمار آمدند و به همین دلیل، معجزاتی از آنان مشاهده می شد؛ مانند روزی خوردن مریم از خزانه غیب که پیامبری الهی چون زکریا (ع) را نیز به تعجب وامی داشت .با این بیان، اگر ما معتقد باشیم که معجزه ای از امام معصومی صادر شده باشد، چه معیار دینی را زیر پا گذاشته ایم؟
ا

کامنت آشنا:

سلام علیکم متاسفانه عدم معرفت در این مقوله باعث شده که عده ای فقط به آنچه که قابل رویت ولمس  است کتفا کنند وبه کرامت ومعجزه  و...به دیده تردید بنگرند حتی می گویند سر بریده استبعاد دارد که قرآن بخواند.این نمونه افراد همیشه بوده اند وخواهند بود شکی هم نیست ونباید چنین انتظاری داشت چرا آنانکه با خود آقا رسول الله (صلوات الله علیه وآله)بودند ودر خواست شق القمر کدند تا بعدایمان بیاورند که نتیجتا گفتند که در ماه هم حضرت سحر کرد.


 

/ 1 نظر / 10 بازدید