احمدی نژادمظلوم است

امان ازدست...

 

مدتی است رسانه های دولتی از مظلومیت آقای احمدی نژاد سخن می گویند و گاهی او را با شهید بهشتی مقایسه می کنند.این رسانه ها معتقدند منتقدان و مخالفان رئیس جمهور در حق او ستم می کنند.

اینکه ممکن است منتقدان،گاهی پا را از دایره انصاف بیرون بگذارند، امر غریبی نیست، اما آقای احمدی نژاد از سوی دور و بری های خودش هم مورد ستم قرار گرفته است.


/ 0 نظر / 6 بازدید