انقلاب اسلامی درآران وبیدگل

 

 

اغازمراسم راهپیمایی ازامام زاده هادی.(همانگونه که درعکس میبینیددرآن زمان امامزاده هادی خارج ازمنطقه مسکونی شهرقرارگرفته بودوبازسازی نشده بود.)

خیابان امامزاده هادی.(تصویرشهیدعنایتی درعکس مشهوداست)

تجمع ضلع شرقی امامزاده هادی.

 

خیابان محمدهلال 

 

خیابان :نامشخص.

خیابان :شهیدرجایی ،روبروی مدرسه کاشانچی(ابریشمچی فعلی)درعکس مدرسه ابتدایی کاشانچی وگلدسته های امامزاده هادی بوضوح مشخص است.

لطفااگر افرادرامیشناسید معرفی بفرمایید.

/ 3 نظر / 13 بازدید
محسن معنمدی

با سلام شیخ حسینعلی حقیقان نیست که ج در جلو می باشد یا علی

م .م

سلام عکسهای بسیار زیبای شما را برداشتم با اجازه [گل]

در عکس پنجم منبع آب دیده فکر کنم یکی از خیابونای اطراف منبعه شاید خ رجایی ضمنا در عکس اولی گویا ملای سید آقای طاهاییه و بغلیش آقای اقدسی