مسابقه فوتبال ایران وکره جنوبی

مسابقه فوتبال ایران وکره جنوبی

 

نکونام هافبکایرانیتیمفوتبالاوساسونااسپانیابهپارکجیسونگ،چهرهنامدارفوتبالکرهجنوبی هشداردادهکهتاکنونشرایطیهمچونآنچهبرورزشگاهآزادیدرروز 23 بهمنماهحاکمخواهدبودراندیدهاست.

تیمملیکرهجنوبیچهارشنبههفتهآیندهدرآزادیبرابرتیمملیایرانصفآراییمیکند،جاییکههمیشه با 100 هزارتماشاگرشبرایحریفان 90 دقیقهجانفرساییراساختهاستامااینتنهانکتهصحبت‌هایجوادنکونامپیشازپروازبهتهراننبود. ویبااشارهبهبرد 6 بر 2 ایراندرجامملت‌های 1996 گفتدرفوتبالهمهچیزممکناستتکرارشودوجایتعجبیازبردپرگلدوبارهایراننخواهدبود.

 

خوشآمدیدبهجهنمصدهزارنفری

پارکجیسونگهرگز درورزشگاه

/ 6 نظر / 6 بازدید
محسن

سلام به دوست خوبم پست جالبی بود...من قبلا چند روزی رو مهمون شهر زیبای شما بودم..امامزاده هلال(ع) ...یادش بخیر وب زیبائی داری.. دوست داشتی بهم سربزن.. شادباشی[گل]

بیدگلی

جالب بود[گل]

شفیعی مطهر

سلام برادر ! خیلی وقت است احوالی از ما نمی پرسید ! ان شاالله در کسب رضای حق موفق باشید !