ولادتحضرترسولصَلَّیاللَّهِعَلِیهِوَاله


روزهفدهمبنابرمشهوربینعلماءامامیّهروزولادتباسعادتحضرتخاتمالانبیاءمحمدبنعبداللهصَلَّیاللَّهِعَلِیهِوَالهاستومعروفآنستکهولادتباسعادتشدرمکّهمعظّمهدرخانهخودآنحضرتواقعشدهدرروزجمعهدروقتطلوعفجردرعامالفیلدرایّامسلطنتانوشیروانعادلونیزدراینروزشریفسنههشتادوسهولادتحضرتامامجعفرصادقعلیهالسلامواقعشدهوباعثمزیدفضلوشرافتاینروزگردیدهوبالجملهاینروزروز

/ 5 نظر / 9 بازدید
احمد حقیقی

سلام آقاي خدمتي من از طريق WWW.COV.IR سايتم را كوتاه كردم واين پيعام پاييني را اين سايت ارسال كرده ولي فكر كنم هنوز از نام قبلي كار بكند ...امتحان كن

احمد حقیقی

اين نام WWW.HAGHIGHI80.PERSIANBLOG.IR و اين نام WWW.HAG.COV.IR هر دو آزاد است.

صادق بحرانی

سلام جناب آقای خدمتی خیلی خوشحالم که با سایت شما آشنا شدم بسیار مورد استفاده است و بیشتر از آن انشااله اگر مشکلی از نظر ادبیات عرب داشتم مزاحمتان خواهم شد با تشکر