دفاع ازتمامیت ارضی ورعایت مرزهای اعتقادی

 

 دریغ است ایران که ویران شود

    کنام پلنگان وشیران شود

 

خلیج فارس

 

جوابیه نقدیک خواننده:

دفاع ازتمامیت ارضی  ومراعات مرزهای اعتقادی

 

اخیرااشخاصی دربرخی وبسایتها درحاشیه بحث دفاع ازتمامیت ارضی ایران درقبال ادعاهای واهی کشورشیخ نشین امارات مطالبی نوشته اندکه قابل بحث وگفتگوست: درایجاابتداعین مطالب این وبلاگهاراآورده وسپس آن رابه معرض نقدوبررسی میگذارم:

 

(...اعراب به ما آموختند که آنچه را که میخوریم "غذا" بنامیم و حال آنکه در زبان عربی غذا به "پس آب شتر" گفته میشود .
اعراب به ما آموختند که برای شمارش جمعیتمان کلمه ی "نفر" را استفاده کنیم و حال آنکه در زبان عربی حیوان را با این کلمه میشمارند و انسان را با کلمه ی "تن" میشمارند؟ شما ۵ تن آل عبا و ۷۲ تن صحرای کربلا را بخوبی میشناسید.
اعراب به ما آموختند که "صدای سگ" را "پارس" بگوییم و حال آنکه این کلمه نام کشور عزیزمان میباشد؟
آیا بیشتر از این میشود به یک ملت اهانت کرد و همین ملت هنوز نمیفهمد که به کسانی احترام میگذارد که به او نهایت حقارت را روا داشته اند و هنوز با استفاده ی همین کلمات به ریشش می خندد.
آیا در کتاب سفینه البحار نمیخوانیم که بالاترین ایرانی از پست ترین عرب پست تر است؟!)

 

ابتدا بنده نیز بعنوان یک ایرانی مسلمان ادعاهای این شیخ نشین راصرفایک ادعای کذب وزمامداران امارات رابازیچه انگلیس واستکبارجهانی دانسته وجزایرسه گانه راجزولاینفک کشورپهناورم ایران میدانم.وامابحث اینجاست که این موضوع ملی هیچ ارتباطی بادین ومعتقدات ونیززبان جهان اسلام ندارد:درموردمطالب فوق نکات زیررابایدموردتذکرقراربدهم:

 

1-  وا‍ژه (غذا)درفرهنگهای لغت عربی مثل المنجد اینگونه ترجمه شده:

«الغذا:مایغتذی به من الطعام والشراب+آنجه آدمی آن رامیخوردازطعام ونوشیدنی.

درجایی که غذابا معنای پساب شترآمده باشدیافت نگردید.

2-  ماده (نفر)درعربی بمنای گروه است واطلاق برانسانهاوحتی جن شده است.(سوره جن آیه اول)

3-   (تن)واژه ای عربی نیست بلکه فقط درفارسی کاربرددارد.بنابراین 5 تن آل عبا اصطلاحی فارسی است ومعادل عربی آن میشود:(خمسه اصحاب الکساء)

4-  صدای سگ درعربی باعبارت (نباح الکلب)معناپیدامیکندواینکه ماایرانیها به آن پارس کردن میگوییم دلیلش این نیست که عربها به ماتوصیه کرده باشندکه ازاین عبارت استفاده کنیم.

5-  درکتاب شریف سفینه البحار روایتی که درمذمت ایرانیان وفضیلت اعراب باشدوجودندارد.

اتفاقا به عکس درروایات سنی وشیعه آمده که پیامبرفرمود:«لافضل لعربی علی عجمی :::الا بالتقوی»هیچ عربی برهیچ عجم برتری نداردجز درتقواوپرهیزکاری)

محتملا این روایت موردادعا برگرفته ازاقدامات خلیفه دوم باشد.وی زمانی که به خلافت رسیدبه تحقیرایرانیان وموالی وتکریم اعراب پرداخت.

درپایان برای خوانندگان هموطن روایتی جالب وخواندنی ازرسول خداکه درمنابع اهل سنت آمده می آورم .دراین روایت پیامبر(ص)به مدح وستایش ایرانیان پرداخته است:

درکتاب تاریخ الاسلام ذهبی  ج11صفحه 515  آمده است:

وقتی پیامبرآخرین آیه سوره محمد(ص)راتلاوت نمود:(وان تتولوایستبدل قوماغیرکم ثم لایکونواامثالکم یعنی اگرشمااعراب ازاین دین روی بگردانیدخداوندقومی رابجای شما خواهدآوردکه مانندشمانیستند بسی ازشمابهترند)مسلمانان پرسیدندای رسولخدا این قوم کیانند؟پیامبردراینجا دستی به پشت سلمان فارسی زدوفرمود:(«هذاوقومه ولوکان الدین عندالثریا لتناوله رجال من الفرس:یعنی این مردوملت وقوم او.اگردین درستاره ثریاهم باشدمردانی ازپارسیان به آن دسترسی خواهندیافت»

پسندیده است مادرراستای دفاع ازتمامیت ارضی میهن اسلامی خودازهرگونه افراط وتفریط پرهیزنموده وپای دین واعتقادات خودرابه میان نیاوریم.واقدامات خلاف وننگین مشتی اعراب وابسته به استکباروغرب رابه حساب دین وآیین نگذاریم.

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
SAHAR

نام محصول : آموزش هک محتوا : 3CD دوست عزیز شما با استفاده از این محصول بی نظیر به یک هکر کاملا ماهر تبدیل میشوید. این محصول بی نظیر با آموزشهای کاملا تصویری و گام به گام شما را به یک هکر حرفه ای تبدیل میکند.

رضا

نژاد پرست