اسامی شهدای کربلاوسن ایشان درروزعاشورا


اسامی وسن شهدای کربلا


الف- شهیدان پیشاهنگ:

این شهدا درجریان اعزام مسلم بن عقیل به کوفه به

همراهی او قیام کرده وبه شهادت رسیدند.

1. مسلم بن عقیل ابن ابی طالب(48ساله) 2.هانی بن عروه(

90ساله) 3.عبدالاعلی بن بزید کلبی(25ساله) 4. عبدالله بن

یقطر (57ساله)5. قیس بن مسهر صیداوی(35ساله) 6.

عماره بن صلخب ازدی(30ساله) 7. حنظله بن مروه

همدانی(25ساله) 8. عباس بن جعده جدلی(جولی)(50ساله)

9. عبیدالله بن عمرو بن عزیز کندی(45ساله) 10. سلیمان

بن رزین(35ساله) 11. عبدالله بن حارث نوفلی(52 ساله)ب- شهیدان نبرد نخستین در کربلا(تیرباران صبح عاشورا)این شهیدان در ابتدای شروع جنگ به شهادت رسیدند .در آن

هنگام که عمر سعد اولین تیر جنگ را به سمت سپاه امام

پرتاب کرد واز سپاهیان خواست تا در نزد امیرالمومنین

یزید شهادت دهند که او اولین چوبه تیر را به سمت سپاه

حسین بن علی(ع) پرتاب نموده است.پس از او سپاهیان

همگی به تیرباران لشکر امام پرداختند وبه روایتی بیش از

پانزده هزار چوبه تیر به سمت امام (ع) واصحاب ایشان

پرتاب شد.به این ترتیب می توان تصور کرد امام وهمه

اصحاب از صبح با تنی زخمی به نبرد پرداخته اند.اما عده

ای از اصحاب نیز در جریان همان حمله کور صبح به

شهادت رسیدند که در تعداد آنان اختلاف است.در ابصار

العین چهل تن ذکر شده است.دربحارالانوار تعداد شهیدان

پنجاه نفر است. مجالس المواعظ شوشتری نیمی از لشکر

امام را شهیدان حمله اولی می داند.الفتوح نیز تعداد ایشان را

پنجاه نفر می داند.

1.عبدالرحمن بن عبد رب انصاری(70ساله) 2.کنانه بن عتیق

تغلبی(70ساله) 3.جبله بن علی(عبدالله)شیبانی(49-50ساله) 4.عمران بن

کعب(50ساله) 5. منبع بن زیاد(رقاد)(40ساله) 6. عقبه بن صلت جهنی(

65ساله) 7. مجمّع بن زیاد جهنی(50ساله) 8. عبادبن مهاجربن

ابومهاجرجهنی(55ساله) 9. سلیمان بن سلیمان ازدی(50ساله) 10.

قاسم بن حبیب ازدی(40ساله) 11. عمرو بن ضبیعه تیمی(70

ساله) 12. حبشه بن قیس(39ساله) 13. زیدبن معقل(40

ساله) "او همراه سپاه عمر سعد به کربلا آمد وسپس به

اردوی امام پیوست" 14. عمار(عامر)بن حسان طایی(40

ساله) 15. قعنب بن عمروتمری(35ساله) 16. حبّاب بن

عامر(عمرو) (45ساله) 17. زهیربن بشرخثعی یا زهیر بن

بشیر(48ساله) 18. سالم بن عمروبن عبدالله بن ثابت بن

نعمان بن امیه بن امروالقیس بن ثعلبه(45 ساله)  19. نعیم

بن عجلان بن انصاری خزرجی(70ساله) 20. سیف بن

مالک(عبدالله) عبدی بصری(50ساله) 21. خزیمه کوفی(40

ساله) 22. امیه بن سعدطایی(60ساله) 23. ادهم بن امیه

عبدی بصری(45 ساله) 24. مسلم بن کثیر اعرج(70ساله)

25. بکربن حیّ بن تیم الله بن ثعلبه تیمی(50-54ساله) 26. سالم

مولی(غلام)عامربن مسلم عبدی(35-40ساله)  27. قارب بن عبدالله

بن اریقط دئلی یا دیلمی(40ساله) 28. نصربن ابی نیزر(40

-45ساله) 29. نعمان بن عمرو ازدی راسبی(50ساله) 30.

عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی(20ساله)31. مسعود

بن حجاج تیمی(50ساله) 32. حجیر بن جندب بن حجیر(24

ساله) 33. جندب بن حجیر کندی (70ساله) 34. زهیر بن

سلیم ازدی(70ساله)35. حرث(حارث)بن امروالقیس کندی(

50ساله) 36. عامربن مسلم عبدی یا عامربن مسلم بن

حسان بن شریح بن سعدبن حارثه السعدی البصری(50ساله)

37. زاهربن عمرو کندی(70ساله) 38. عماربن ابی سلامه

دالائی(56ساله) 39. کردوس بن زهیر تغلبی(50ساله) 40

. مقسط بن زهیر بن حارث(52ساله) 41. قاسط بن زهیر

تغلبی(55ساله) 42. شبیب بن جراد(67ساله) 43. عمربن

جندب خضرمی (50ساله) 44. عبدالله بن یزید ثبیط عبدی

بصری(22ساله) 45. جلاس بن عمرو ازدی راسبی(55

ساله) 46. عبیدالله بن یزید بن ثبیط عبدی بصری(25ساله)

47. حارث بن نهان(حرث بن نهبان) (60ساله) 48. عبدالله

بن بشر بن ربیعه خثعمی(45ساله) 49. سعدبن حرث

خزاعی یا سعد خزاعی(70ساله) 50. حجاج بن بدر(زید یا

بکر یا یزید) تمیمی سعدی(50ساله) 51. جابربن حجاج

تیمی(45ساله) .

ج- شهیدان نبرد تن به تن(پیش از نماز ظهر عاشورا)

پس از تیرباران ابتدای جنگ اصحاب ویاران امام برای

نبرد از هم سبقت می جستند وبا حضور در عرصه نبرد

حماسه هایی پرشکوه وشگفت خلق کردند.در این مرحله

چهل وهفت تن به شهادت رسیدند.


1.حرّبن یزید ریاحی(50ساله) 2. مصعب بن زید(45ساله)

3. قره یا عروه یا عرّه (غلام حرّ)(40ساله) 4. علی بن حرّ

ریاحی(25ساله) 5. خلف(عبدالله)بن مسلم بن عوسجه(12

ساله) 6. عابس بن ابی شبیب(75ساله) 7. ابوعمره،زیادبن

عریب(70ساله) 8. عبدالرحمن ارحبی(50ساله) 9. عبدالله

بن عمیر کلبی(ابووهب) (30ساله) 10.هانیه(ام ّوهب) ( 19

ساله)

11. شوذب بن عبدالله همدانی(70ساله) 12. یزیدبن حصین

الهمدانی المشرقی(50ساله) 13.اسلم(سلیمان)بن عمروترکی(

45ساله) 14. بریربن خضیر همدانی(60ساله) 15. جناده

بن کعب بن حارث انصاری خزرجی(70ساله) 16. انس بن

حرث کاهلی(78-80ساله) 17.حبیب بن مظاهر اسدی(80

ساله) 18. خالد بن عمرو اسدی صیداوی(20ساله) 19.

جوین بن مالک بن قیس بن ثعلبه تیمی یا ضبعی(50ساله)

20. نافع بن هلال جملی(45ساله) 21. جابربن عروه

الغفاری(75-72ساله) 22. مسلم بن عوسجه اسدی(بوجحل) (

80ساله) 23. سعدبن عبدالله(25ساله) 24.یحیی بن سلیم

مازنی تمیمی(50ساله) 25. عمرو بن مطاع جعفی(45ساله)

26. عمیربن عبدالله مذحجی(45-40ساله) 27. عمروبن

خالداسدی صیداوی(45ساله) 28.عمروبن خالدبن حکیم بن

حزام اسدی صیداوی(60ساله)29.انیس بن معقلاصبحی

قحطانی(45ساله) 30. جون بن حوّی (65ساله) 31. سیف

بن حرث(حارث) (32ساله) 32. عبدالله بن عروه غفاری(

25ساله) 33. یزیدبن مهاجربهدلی(40ساله) 34. حنظله بن

اسعد شبامی (40ساله) 35. یزید بن مغفل بن جعفی (57

ساله) 36. جناده بن حرث المذحجی المرادی السلمانی یا

حباب یا حسان بن حارث(70ساله) 37. شبیب بن عبدالله

نشهلی(ابوعمره نشهلی) (52-50ساله) 38. منحج(منهج) بن

سهم(35ساله) 39. سعدبن حنظله تمیمی(45ساله) 40. قره

بن ابی قره غفاری(عثمان بن فروه)یا عثمان بن عروه(72

ساله) 41. عبدالرحمن بن عبدالله یزنی حمیری(ارحبی) یا

ازدی(45ساله) 42.یزید بن ثبیط عبدی بصری( زید یا

بدربن ثبیت قیسی عبدی) (50ساله) 43. عبدالرحمن بن

عروه غفاری(23ساله) 44. مالک بن عبدالله یا مالک بن

عبد(24ساله) 45. عمروبن جناده(11ساله) 46. عائذ بن

مجمع بن عبدالله(25ساله) 47. مجمع بن عبدالله عائذی(50

ساله)

د- شهیدان نماز ظهر عاشورا

این شهدا هنگام اقامه نماز خویش را پیشمرگ وسپر نماز

امام (ع) واصحاب نمودند وتقدیر چنان بود که نماز خویش

را در ملکوت اعلی به جای آورند.

١. سعید بن عبدالله حنفی(50ساله) 2. عمروبن قرظه بن

کعب بن عمرو بن عائذ بن زید بن مناه ثعلبه(60ساله)

ه- شهیدان پس از نماز ظهر عاشورا

دراین هنگام تعداد کمی از اصحاب باقی مانده بودند که تعداد

آنان حداکثر نه نفر بوده است:

1. سعدبن حارث انصاری عجلانی(55ساله) 2. ابوثمامه

عمروبن عبدالله صائدی(60ساله) 3. زهیربن قین بن قیس

انماری بجلی( 60ساله) 4. سلمان بن مضارب بن قیس بجلی

( 40 ساله) 5. بشیربن عمر حضرمی کندی(50ساله) 6.

ضرغامه بن مالک تغلبی(30ساله) 7. حجاج بن مالک تغلبی

(50ساله) 8. ابوالحنوف بن حرث انصاری عجلانی(52

ساله) 9. رافه بن عبدالله ازدی شئوئه مولا(غلام) مسلم بن

کثیر(40ساله)

و- شهیدان بنی هاشم

بین تعداد شهدای بنی هاشم اختلاف فراوان است تعداد آنها را

حداقل هجده وحداکثر نود وسه تن ذکر کرده اند (که غیر

قابل قبول است). آنچه در بین کتب معتبر آمده وبیشتر مورد

وثوق است بیست وچهار نفر به شرح زیر است.

1. علی بن الحسین(علی اکبر) (27-26ساله) 2. قاسم بن

الحسن علی ابن ابی طالب(15-14ساله) 3. ابوبکربن حسن

بن علی ابن ابیطالب(16-15ساله) 4.عبیدالله بن عبدالله بن

جعفر(20ساله) 5. عثمان بن علی ابن ابیطالب(23ساله) 6.

عون بن علی ابن ابیطالب(45ساله) 7. جعفربن علی ابن

ابیطالب(21ساله) 8. عبدالله بن مسلم بن عقیل(14ساله) 9.

عبدالله بن حسن بن علی ابن ابیطالب(عبدالله اصغر) (11

ساله) 10. عون بن عبدالله بن جعفر(20ساله) 11. عبدالله

بن علی ابن ابیطالب(25ساله) 12. عون بن جعفر طیار(57

ساله) 13. موسی بن عقیل بن ابیطالب (32ساله) 14. محمد

بن سعید بن عقیل(7ساله) 15.عمربن بن علی بن ابیطالب (

35ساله) 16. عبدالرحمن بن عقیل بن ابیطالب (35ساله) 17

. جعفربن عقیل بن ابیطالب(25ساله) 18. عبدالله بن الحسین

(عبدالله رضیع)یا علی اصغر(دوم) (یک تا سه روز) 19.

محمد بن علی بن ابیطالب(36ساله) 20. محمدبن عبدالله بن

جعفربن جعفربن ابیطالب(18ساله) 21. محمدبن مسلم بن

عقیل(13ساله) 22. علی ابن الحسین(علی اصغر) (کمتر از

یکسال) 23. عباس بن علی(34سال) 24. حسین بن علی (

57سال)

ز- شهیدان پس از امام حسین(ع)١. هفهاف بن مهند راسبی بصری(52ساله) 2. عبدالله بن

عفیف ازدی(53ساله) او پس از شهادت امام در کوفه به

سخنرانی ابن زیاد اعتراض کرد.اورا ابتدا به دار زده

وسپس گردن زندند. 3. موقع بن ثمامه اسدی صیداوی(30

ساله) مجروح در کربلا که بعد به شهادت رسید 4. عمروبن

عبدالله جندعی(45ساله) درکربلا مجروح ویکسال بعد به

شهادت رسید 5. سوید بن عمروبن ابی المطاع خثعمی(70

ساله) 6. محمدبن مسلم بن عقیل(10ساله) 7. ابراهیم بن

مسلم بن عقیل(9ساله) 8. سوار بن منعم بن حابس بن ابی

عمیر(حمیر) بن نهم الهمدانی النهمی(نهدی)(50ساله)


/ 2 نظر / 26 بازدید
عباس ایمانیان بیدگلی

سلام جناب آقای خدمتی تقسیم بندی و تفسیر کامل و گویایی بود اقداماتی چنین در راستای واکاوی ابعاد گوناگون و جزئیات مغفول مانده حادثه کربلا کاری ارزشمند و در عین حال جالب و نو است. پیروز و سربلند باشید

عباس ایمانیان بیدگلی

سلام جناب خدمتی تقسیم بندی و تفسیر کامل و گویایی بود اقداماتی چنین در راستای واکاوی ابعاد گوناگون و جزئیات مغفول مانده حادثه کربلا کاری ارزشمند و در عین حال جالب و نو است. پیروز و سربلند باشید