تهاجم فرهنگی درکلام رهبری((اگرشماملت وشما عناصر فرهنگی بیدارنباشید،صدای فروریختن ناشی ازتهاجم پنهانی وزیرزیرکی دشمن موقعی به گوش میرسد،که کارازکارگذشته است.)).
                                                                                            
/ 1 نظر / 6 بازدید