پروتکلهای دانشوران صهیون

 

در فرازی از پروتکل چهارم آمده است:

اگر ایمان به خدا حاکم شود آن گاه ملت میتواند حکومت کند........به همین علت ما موظفیم مذهب را به کلی ریشه کن کنیم و اصل اعتقاد به وجود خدا را از اذهان بیرون آوریم و به جای آن ارقام محاسباتی و نیازهای مادی را بگذاریم .برای آن که فرصت تفکر و تأمل را از آنها بگیریم باید اذهان آنها را متوجه صنعت و تجارت سازیم....

و در فرازی از پروتکل سیزدهم آمده است:

برای آنکه توده ها همواره در گمراهی بمانند و ندانند در اطرافشان چه میگذرد و با آنها چه میشود با ایجاد وسایل تفریح و سرگرمی و بازیهای خنده دار و انواع ورزشها و لذت بردن و شهوترانی و....آنها را به خودمشغول خواهیم کرد......در نتیجه ما هر کار بخواهیم میکنیم ...از آنجا که توده ها از نعمت تفکر مستقل بی بهره اند و فاقد قدرت استنباط هستند از ما تقلید خواهند کرد و به شیوه ما خواهند اندیشید......

 

متن فوق عباراتی بودازکتاب (پروتکلهای دانشوران صهیون)

این کتاب ترجمه متن عربی کتابی اثر محقق و حقوقدان فلسطینی"عجاج نویهض"است. و به زبانهای مختلف در سراسر جهان ترجمه شده است.

بخش اصلی کتاب به  اشاره دارد که شامل بیست و چهار سخنرانی است که یکی از اکابر یهود در مجمعی متشکل از مغزهای متفکر صهیونیسم ایراد کرده است. 

صهیونیسم چیست؟ریشه در کجا دارد؟..

بنیانگذاران آن چه کسانی هستند؟چه اهدافی را برای سلطه بر جهان دنبال میکنند؟

پروتکلها به چه منظوری تدوین شده است و چگونه این برنامه سری ومحرمانه بر ملا شده است؟

در پی افشای آن صهیونیستها چه واکنشی نشان دادند و بر سر نسخه های  منتشر شده آن چه آمد؟

و دهها پرسش دیگر سؤال هایی است که این کتاب به آنها پاسخ داده است.

خواندن این کتاب و مقاصد شیطانی صهیونیزم به خواننده آن شوک میدهد.

از:گلی درکویر

/ 0 نظر / 19 بازدید