هلال شوال 1430

رویت هلال ماه و طرح یک سوال

 

 

مشکلرویتهلالاولماهچگونهحلمی‌شود؟

 

 

 

لزومتعیینقبلهودانستنزمانحلول‌ماه‌هایقمریوعددایام،بهجهتعملبهاحکامواجبومستحباسلام،ازدیربازدانشمندانمسلمانرابرپژوهشدراینزمینه‌واداشتوپیشرفتعلوممربوطدربینمسلمانانرادرپیآورد.

امروزهبهدستآوردنجهتکعبهنسبتبهمکانموردنظر،باساختانبوهقطب‌نما،محاسبهدقیقطولوعرضجغرافیایی،انشارنقشه‌هایترسیمیوتصویری،بهره‌گیریازجهتستاره‌هاوحتیمکانخورشیددربرخیازایامسالوساعتقبلهکهجهتسایهشاخصدرلحظهمعینیازروزاست،بهراحتیامکانپذیرشدهودراکثرنقاطجهانبهغیرازخودشهرمکه،مشکلچندانیبرایقبله‌یابی

/ 0 نظر / 7 بازدید