قوم عرب

قوم عرب 

مطالبزیرراازلغتنامهیدهخدانقلمیکنمکهدر آندرموردقومعربتوضیحاتیمیدهد.

قومعرب; مرادازعرباکنونسکنهجزیرةالعربوعراقوشاموسودانومغرباستلکنقبلازاسلاممرادازعربمردمیبودهاندکهدرجزیرةالعربساکنبودهاندزیرامردمعراقوشامازملتهایسریانیوکلدانیونبطیویهودویونانومردممصرقبطیبودهاندومردممغربازبربرانبودهاندوبالجملهمرادازقومعربقبلازاسلام،مردم بادیهنشیندرجزیرةالعرباستکهدرجهتشمالجزیرةالعربوشرقوادینیلسکونتداشتهاند. ولفظعربمساویبودهاستبابدو

/ 2 نظر / 24 بازدید
بهزاد پورمحسنی

سلام عبداله خوبی بیا با هم دیگه بریم کوه سلام به مجید برسان کار نداری .خدا حافظ