طریقه خواندن درس عربی در کنکور


اکثر داوطلبان به هیچ عنوان از کتاب درسی استفاده نمی کنند ، چون ایندرس در پیش دانشگاهی (بجز در رشته ی انسانی ) تدریس نمی شود ،
کتب عربی بهفراموشی سپرده می شوند و همه به خواندن یک کتاب کمک درسی یا جزوه و زدن تستهای طبقهبندی قناعت می کنند ، در حالی که در سالهای اخیر خیلی به ترجمه و درک مطلب در عربیاهمیت داده شده است و خیلی از تستهای قواعد هم در صورت معنی کردن درست سوال و گزینهها حل می شوند .

پس باید به کل کتاب اشراف داشته باشید . اما چگونه؟؟؟
1-ابتدا باید قواعد هر درس را از روی کتاب و جزوه ی مدرسه بخوانیم .
2-تمرینهای هر درس را بدون نگاه کردن به پاسخها حل می کنیم و تک تک آنها رادر طول حل کردن معنی می کنیم .
3-بعد از جا افتادن قواعد، متن آن درس را خط بهخط می خوانیم و جملات را تجزیه و تحلیل و معنی می کنیم .
4-سعی کنید معنی کلماترا در جمله یاد بگیرید تا بهتر در ذهن بماند .
5-تستهای عربی را به صورت مخلوطبزنید نه به صورت طبقه بندی ، زیرا مثلا" وقتی شما در حال زدن تست مجرورات هستید ،مسلما" ناخودآگاه گزینه ای که کسره دارد را انتخاب می کنید و متوجه نمی شویدبالاخره آن درس را یاد گرفته اید یا نه!!!
6- در حین زدن تست، سوالها و تک تکگزینه ها را معنی کنید حتی اگر تست ترجمه نباشد و فقط قواعد را در نظر داشته باشد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
ع.ز

مرحبا زیارتکم شرف لنا فحیاکم الله.