رویت هلال شوال1430

عیدفطر 1388یکشنبه یادوشنبه؟

 

پیش‌بینیمی‌شودبرخلافآنچهدرتقویمآمدهاستهلالماهشوالدرشامگاهروزشنبه 28 شهریور 1388 ه.شبرابربا 29 رمضان 1430 ه.قدرپهنهایرانباچشممسلحویاغیرمسلحقابلرؤیتنخواهدبود. بنابراینماهرمضانامسال (احتمالا) 30 روزاست.

 

«حسینمهرجردی» عضوهیئتعلمیجهاددانشگاهیومدرسدانشگاهدراینبارهگفت: برایرصدهلالشامگاهیبایدمشخصاتماهومقادیرپارامترهاییمانند سنماه،جداییزاویه‌ای،مدتمکثماه،فازماه،اختلافسمتماهباخورشیدو ... را برایلحظهغروبخورشیدمحاسبه کنیم. ضمنابرایبررسیرؤیت‌پذیریهلالماهلازماست یک

/ 0 نظر / 6 بازدید