نیمه شعبان

 

 

 

 

ابارک واهنی النبی المختاروالائمه الاطهاروشیعتهم الابرار بمولدامام المهدی (عج) 

حکومت عادلانه ی مهدی علیه السلام پراقتدارترین حکومتهایی خواهد بود که زمین بر روی خود دیده است. آسمان وزمین وتمامی نیروهای طبیعی وماورای طبیعی در پشتیبانی واستواری وبرقرار ساختن پایه های شکوهمند آن دست به همکاری مشترک می زنند وآن، حکومت عدل ومهر، تنها حکومت در سراسر جهان خواهد بود. به همین جهت عناصر فاسد وگروههای راهزن ومتجاوز وآفتهای امنیت، اصولا امکان تشکیل نمی یابند. چرا که دست قدرتمند ودقیق عدالت، آنان را در همان نخستین مرحله، به کیفر شایسته وبایسته می رساند.

علاوه بر آنچه آمد، مردم بر اثر طرحها، برنامه ها، تربیتها، رفتار وگفتار آن حضرت وبه دست یارانش به مراحل والایی از رشد فکری وعقیدتی، علو نفس وشرافت انسانی اوج می گیرند که خویشتن را فراتر از ارتکاب گناه وتجاوز به مال وجاه وهستی مردمان می نگرند.

با این بیان، روشن است که پایه های استوار آرامش وامنیت جهانی در کران تا کران جامعه ی بزرگ انسانی پی ریزی می گردد.

وبدینسان چگونگی تحقق بخشیدن به امنیت، در همه ی ابعاد به دست توانا واندیشه ی والای آن حضرت پی می بریم.

 

شایسته است به این نکته اشاره گردد که نعمت امنیت در حکومت آن گرامی، تنها ویژه ی جامعه ی انسانی نیست بلکه شامل حیوانات نیز می گردد، حیوانات با یکدیگر براساس عدالت روبرو می گردند وهم با انسانها. از این رو نه انسانها از سوی حیوانات احساس خوف می کنند ونه حیوانات ناتوان از حیوانات قوی می هراسند وروح مهر والفت در میان آنان حاکم می گردد.

در این مورد به برخی روایات اشاره می رود:

1- امام باقر علیه السلام در روایتی پیرامون اصل امنیت در دوران آن حضرت فرمود:

(... وتخرج العجوز الضعیفة من المشرق، ترید المغرب، لا ینهاها احد...).(1)

یعنی: وزن سالخورده وناتوان از شرق تا غرب عالم می رود بی آنکه از هیچ کس وهیچ چیزی احساس ناامنی واذیت وآزار نماید.

2- امیرمؤمنان علیه السلام ضمن بیانی فرمود:

(... حتی تمشی المرأة بین العراق والشام، لا تضع قدمیها الا علی النبات وعلی رأسها زینتها، لا یهیحها سبع ولا تخافه).(2)

یعنی: در عصر حکومت آن اصلاحگر بزرگ، امنیت کامل همه جا برقرار می گردد تا آنجایی که یک زن، در کمال امنیت وآزادی، راه میان عراق تا شام را می پیماید وپای خویش را جز بر سبزه زارها وبوستانهای خرم وآباد نمی نهد ودر حالی که جواهرات خویش را بطور آشکار بر سر وسینه دارد، نه درنده ای او را خواهد ترساند ونه ناامنی وخطری او را تهدید خواهد کرد.

3- ونیز فرمود:

(لو قد قام قائمنا... ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم).(3)

یعنی: هنگامی که قائم ما قیام کند... کینه وعداوت از دلهای بندگان ریشه کن می شود ودرندگان وحیوانات نیز، اصلاح خواهند شد.

وفرمود:

(وترعی الشاة والذئب فی مکان واحد ویلعب الصبیان بالحیات والعقارب، لا یضرهم شی ء ویذهب الشر ویبقی الخیر).(4)

یعنی: در روزگار او، گرگ وگوسفند در یک مکان می چرند وکودکان با عقربها ومارها بازی می کنند وچیزی به آنان زیان نمی رساند. همه ی بدیها وشرارتها از جهان رخت برمی بندد وشایستگیها می ماند.

یک پرسش: ممکن است این سؤال در ذهن شما پدید آید که: (چگونه ممکن است درندگان اصلاح گردند با اینکه می دانیم سرشت وغریزه ی آنها شکار ودریدن است؟)

پاسخ این است که: این کار شگرف وتحول اعجازآمیز، ممکن است از طریق اعجاز صورت گیرد. زیرا خدایی که درندگان را آفرید واین غریزه وطبیعت را در وجود آنان قرار داد، به آسانی می تواند خوی درندگی ار از آنها سلب کند وآنها را همانند حیوانات اهلی رام سازد که خطری از آنها متوجه آدمیزاد وهمنوعانشان نگردد.

سؤال دیگر: ممکن است سؤال شود که: (چگونه این کار ممکن است با اینکه می دانیم که غذای مورد نیاز برخی درندگان وحیوانات وحشی، تنها در گوشت خلاصه می شود؟)

جواب: حیوان شناسان تصریح می کنند که غذای درندگان وحیوانات وحشی منحصر به گوشت نیست، بلکه گوشت از لذیذترین غذاهای آنهاست ودر صورتی که بدان دسترسی نداشته باشند با برگ درختان وگیاهان وگلها نیز می توانند نیاز غذایی خود را برطرف سازند.(5)

 

آری! وبدینسان عصر ظهور وروزگار حکومت امام مهدی علیه السلام روزگار صلح وصفا وآرامش وامنیت وعدالت وآزادی به تمام معنا وبه مفهوم حقیقی آن خواهد بود.

اصلاحات عمومی در عصر ظهور

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خویش برخی از اصلاحات عمومی را که در عصر ظهور وبه دستور امام مهدی علیه السلام رخ می دهد، برمی شمارد. وخاطر نشان می سازد که همه ی اینها براساس مصالح ودلایل حکیمانه ای صورت می گیرد.

برخی از آنها عبارتند از:

1- حل مشکل عبور ومرور وگشودن گره ی کور ترافیک:

در این رابطه است که روایات، بیانگر توسعه ی راهها وگسترش بخشیدن به خیابانها تا عرض شصت متر است.

2- مسدود ساختن پنجره هایی که به کوچه ها، خیابانها، راه عبور ومرور مردم گشوده شده ونیز جلوگیری از نصب چنین پنجره هایی:

روشن است که پنجره های مشرف به کوچه وخیابان وراه عبور ومرور مردم، نقش ویرانگری در بنیانهای اخلاقی ومفاسد وجنایات خانواگی دارد، زیرا این پنجره ها بویژه در فصل تابستان که معمولا گشوده اند اندرون خانه ها وهر آنچه در آن می گذرد، همه را نشان می دهد.

3- تخریب وجلوگیری از احداث بالکنها:

چرا که نوعی تجاوز به حریم کوچه وخیابان است. وشاید دلیل آن همه همین باشد چرا که کوچه وخیابان وفضای آن، از آن مردم وبالکنها نوعی تصرف در این حق ملی وعمومی است.

4- جلوگیری از نصب ناودانها بسوی کوچه وخیابان:

که این کار نیز بویژه برای جلوگیری از آلودگی محیط وحفظ سلامت وبهداشت

عمومی وجلوگیری از ریخته شدن آب بر سر رهگذران وسلامت عبور ومرور وپرهیز از خطر لغزش وغلطیدن وسقوط افراد بویژه کودکان وسالخوردگان، ضروری است.

5- جلوگیری از کندن چاههای فاضلاب در کوچه وخیابان... ودیگر اصلاحات در سطح شهر ومحل زندگی جامعه....(6)

آری! خواننده ی عزیز! آنچه پیرامون زندگی جامعه در عصر درخشان امام مهدی علیه السلام از نظرتان گذشت، قطره ای ناچیز از دریای بی کرانه ی مواهب، نعمتها وبرکات وشکوهی است که جامعه ی انسانی در حکومت آن حضرت از آنها بهره ور می گردد زیرا روایاتی که از زندگی سعادتمندانه در عصر ظهور سخن می گوید پرتو ناچیزی از شکوه وعظمت، رفاه وآسایش، امنیت وآزادی، عدالت وافتخاری را باز می گوید که در حکومت او نصیب جامعه ی انسانی می گردد. خدا می داند روایاتی که پیرامون این روزگار درخشان وطلایی از پیامبر گرامی وامامان اهل بیت علیهم السلام آن هم با رعایت سطح بینش ودانش واندیشه ی مردم صادر شده است در چه حجم بزرگی بوده که متأسفانه به دلیل آفتهای ی چون: سوزانیدن کتابخانه ها واز بین بردن کتابها وروایات، به دست ما نرسیده است.

وتازه اینها، غیر از آن حقایقی است که در عصر ظهور وبه دست مبارک آن گرامی در راه سعادت وآسایش انسانها انجام می شود. وامامان اهل بیت علیهم السلام با توجه به سطح دانش واندیشه ی محدود مردم از بیان آنها صرف نظر نموده اند.

کوتاه سخن اینکه: بشریت در عصر درخشان امام عصر علیه السلام از سعادتمندانه ترین وشکوهبارترین زندگی بهره ور خواهد گشت. وانواع نعمتهای مادی ومعنوی برای او فراهم خواهد بود.

شیعه در عصر امام مهدی

شیعه، این پیروان مذهب خاندان وحی ورسالت، از همان روزهای رحلت پیامبر گرامی تاکنون، همواره مورد فشار وستم قرار گرفته وحقوق وآزادی آنان پایمال شده است.

به همین جهت است که: تاریخ اینان، لبریز از قربانیان وشهیدان گرانقدر وراستینی است که در طول تاریخ به دست بیدادگران کشته شده ومورد تبعید وطرد وسرکوب قرار گرفته اند وجرمشان تنها این بوده است که پیرو امیرمؤمنان علیه السلام بوده اند.

شیعه، پس از رحلت پیامبر در هر عصر وزمان در همه ی جهان اسلام، همواره هدف قلمهای مسموم است ودر این مدت، حکومتها وسلسله هایی که در نقاط مختلف جهان اسلام، قدرت را به کف گرفته اند، با قدرت وامکانات بسیار با این مذهب وپیروانش به جنگی بی رحمانه ونابرابر برخاسته اند.

با مراجعه به کتابهای تاریخی می توان انواع مصائب وسختیهایی را که بر اینان رفته است، مطالعه کرد. ودریافت که از همان آغاز کار، شیعه وتشیع از (سلمان) گرفته تا (عمار)، (عبدالله بن مسعود)، (ابی ذر غفاری)، (مالک بن نویره) و... تا دیگران، همواره زیر سهمگین ترین فشارهای ظالمانه بوده اند. با نگرشی به جنگ جمل، صفین، نهروان ویورشهایی که در زمان عنصر پلید وخودکامه اموی (معاویه) بر شهرهای شیعه وخانه ها وشخصیتهای وارسته وشایسته ی آن نمودند وتا شهادت امیرمؤمنان علیه السلام ومسموم ساختن فرزندش حضرت مجتبی علیه السلام... تا فاجعه ی جانسوز کربلا وپیامهای آن... وتا شهادت هشت امام خاندان وحی ورسالت پس از امام حسین یکی پس از دیگری وتا هزاران نمونه ی دیگر از نمونه هایی که بر صحت ودرستی دیدگاه ما، دلالت می کند همه وهمه، این واقعیت را نشان می دهد که پس از رحلت پیامبر صلی الله عل

/ 2 نظر / 11 بازدید