اگرمی‌خواهید بدانید شما دارای چه شخصیتی هستید!

 

اگرمی‌خواهید بدانید شما دارای چه شخصیتی هستید!

 

گروه خونی O:


افرادی سالم‌تر، دارای هدفی مشخص و اندیشمندهستند
بیش از دیگران حسود و مقام طلبند.
پرحرف‌اند
ولی سیاستمداران،وزیران و ورزشکاران خوبی هستند.

گروه خونی A:


افراد آرام، منظم، مطیع قانون و قاعده و بدوناعمال خشونت هستند
انعطاف‌ناپذیر، تودار ، خودخواه و مشکل پسندند.
این افرادبرای کارهای حسابداری، هرگونه امور اقتصادی، مالی، کامپیوتر و مهندسی، شایستگیدارند.

گروه خونی B:


مردمانی رک و سریع‌الهجه، حساسو در عین حال دارای پشتکار هستند.
ناشکیبا، غیرقابل پیش‌بینی و در کارهایی کهمورد علاقه آنهاست تنبل‌اند
این افراد دهانشان چفت و بست نخواهد داشت و نمی‌شوداسرار و کارهای محرمانه را با آنها در میان گذاشت.
این افراد شایستهروزنامه‌نگاری و نویسندگی، هنر و کارهای فکری هستند

گروه خونی AB:
افرادی منطقی، حسابگر، امین و روراستند
سازمانده ، مطیع و در عین حال نیرومند هستند
این افراد به آسانی کسیرا نمی‌بخشند، گاهی خشمگین می‌شوند و اغماض را دوست ندارند
محافظه‌کارند ونمی‌شود آنها را به راحتی شناخت
این افراد برای مدیریت، قضاوت، نمایندگی، کارگریو کارفرمایی هر دو مناسبند.

 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
سعیدمختار

سعیدمختار

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم