خداونددرشب معراج خطاب به پیامبر(ص):

«یامُحَمَداَحببهُ، فَانی اُحبُهُ واُحبُ مَن یُحبُهُ.»

ای محمد(ص)،مهدی رادوست بدار،زیرامن اوودوستداران اورادوست دارم.

Allah the exalted said to prophet at night of ascension:

Oh Mohammad! Do love him most surely I love him and his loving friends.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید