چشم زدن

 

 

آیا چشم زدن واقعیت دارد؟

بسیارى ازمردم معتقدند در بعضى از چشمها اثر مخصوصى است که وقتى از روى اعجاب به چیزى بنگرندممکن است آن را از بین ببرد، یا درهم بشکند، و اگر انسان است بیمار یا دیوانه کند.

این مساله از نظر عقلى امرمحالى نیست،چه اینکه بسیارى از دانشمندان امروزمعتقدند در بعضى از چشمها نیروى مغناطیسى خاصى نهفته شده که کارایى زیادى دارد، حتىبا تمرین و ممارست مى‏توان آن را پرورش داد، خواب مغناطیسى از طریق همین نیروىمغناطیسى چشم ها است.

در دنیایى که" اشعه لیزر" که شعاعى است نامرئىمى‏تواند کارى کند که از هیچ سلاح مخربى ساخته نیست پذیرش وجود نیرویى در بعضى ازچشمها که از طریق امواج مخصوص در طرف مقابل اثر بگذارد چیز عجیبى نخواهدبود.

بسیارى نقل مى‏کنند که با چشم خود افرادى را دیده‏اند که داراى ایننیروى مرموز چشم بوده‏اند، و افراد یا حیوانات یا اشیایى را از طریق چشم زدن از کارانداخته‏اند.

لذا نه تنها نباید اصرارى در انکار اینامور داشت باید امکان وجود آن را از نظر عقل و علم پذیرفت.

درروایات اسلامى نیز تعبیرات مختلفى دیده مى‏شود که وجود چنین امرى را اجمالا تاییدمى‏کند.

در حدیثى مى‏خوانیم که" اسماء بنت عمیس" خدمت پیامبر ص عرض کرد: گاهبه فرزندان جعفر چشم مى‏زنند، آیا" رقیه" اى براى آنها بگیرم (منظور از" رقیه" دعاهایى است که مى‏نویسند و افراد براى جلوگیرى از چشم زخم با خود نگهمیدارند و آنرا تعویذ نیز مى‏گویند.
پیامبر ص فرمود:
نعم، فلو کان شى‏ء یسبق القدرلسبقه العین‏

"
آرى، مانعى ندارد، اگر چیزىمى‏توانست بر قضا و قدر پیشى گیرد چشم زدن بود1

و در حدیثدیگرى آمده است که امیر مؤمنان ع فرمود: پیامبر براى امام حسن و امام حسین" رقیه" گرفت، و این دعا را خواند:

اعیذکما بکلمات التامة واسماء اللَّه الحسنى کلها عامة، من شر السامة و الهامة، و من شر کل عین لامة، و منشر حاسد اذا حسد .شما را به تمام کلمات و اسماء حسناىخداوند از شر مرگ و حیوانات موذى، و هر چشم بد، و حسود آن گاه که حسد ورزدمى‏سپارم،


سپس پیامبر صنگاهى به ما کرد و فرمود:" اینچنین حضرت ابراهیم براى اسماعیل و اسحاقتعویذ نمود" «2».

درنهج البلاغهنیزآمده است‏: العین حق و الرقى حق‏.

:"
چشم زخم حق است و توسل به دعا براى دفع آن نیز حق است" «3».

ذکر این نکته لازم است که هیچ مانعى ندارد این دعاها و توسلها به فرمانخداوند جلو تاثیر نیروى مرموز مغناطیسى چشم ها را بگیرد همانگونه که دعاها دربسیارى از عوامل مخرب دیگر اثر مى‏گذارد و آنها را به فرمان خدا خنثىمى‏کند.

این نیز لازم به یادآورى است کهقبول تاثیرچشم زخم به طور اجمال به این معنى نیست که به کارهاى خرافى و اعمال عوامانه دراینگونه موارد پناه برده شود که هم بر خلاف دستورات شرع است، و هم سبب شک و تردیدافراد ناآگاه در اصل موضوع است،همانگونه که آلوده شدن بسیارى از حقایق باخرافات این تاثیر نامطلوب را در اذهان گذارده است.(1)"
مجمع البیان" جلد 10 صفحه 341
(2)"
نور الثقلین" جلد 5 صفحه400
(3)"
نهج البلاغه" کلمات قصار جمله 400 (این حدیث در صحیحبخارى جلد 7 صفحه 171 باب العین حق نیز به این صورت نقل شده است العین حق) در" المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوى" همین معنى از منابع مختلفى نقل شده است (جلد 4 صفحه 451
وتفسیر نمونه، ج‏24، ص: 427 و 428

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید