کفران نعمت

(لئن کفرتم ان عذابی لشدید) ابراهیم/آیه 7

 

سکه گران شده ....قیمت ارزبالارفته،...ولی بحمدالله وفورنعمت هست .بالاترازهرچیزامنیت هست.که کمترجایی این اطراف پیدامیشود.دراینجا متنی راازتاریخ ایران بخوانید عبرت آموز وخودقضاوت نمایید:

«فقط گوشت اسب و خر به قیمت گزاف فروخته میشد .مردم سگ و گربه را وحشیانه دنبال میکردند وآنهاراباحرص وولع میخوردند و حتی ازخوردن موش ابا نداشتند.به قول یکی ازمورخان ایرانی :«مردمی که جامه ابریشمین برتن داشتند مثل کرم ابریشم به خوردن برگ درختان میپرداختندمردم فقیرتر ازاستیصال ،کفش های کهنه و چرم های گندیده و پوست درختان و حتی فضله چارپایان را جمع آوری میکردند و میخوردند.درنتیجه عده زیادی ازآنها دراثرغذای ناسازگار و گرسنگی بیمار شدند و مردند.
الکساندرکشیش مینویسد که دراواخرماه شمشیرگرسنگی چنان تیزشدکه وقتی بیماری میمرد ،دوسه نفربی درنگ گوشت های گرم اوراکنده بدون فلفل یا چاشنی میخوردند؛ و اگرپسریادخترجوانی دیده میشدآنهارابرای سدجوع به داخل منازل میکشاندند و میکشتند».گذشته ازاین ،گوشت انسان اغلب دردکانها به اسم دیگر فروخته میشد.

 محمود (افغان )فرمان داد که پنجاه دخترارمنی رابگیرند .زیباترین آنها راخودنگهداشت وباقی را به افسران وحشی اش بخشید .گریه وزاری این دختران سیه روز چنان رقت آوربود که حتی افغان های سنگدل به رحم آمدند و درنتیجه به برخی ازآنها اجازه داده شد به منازل خود بازگردند. ولی افغانها پس ازسقوط شهر که به شهرارواح تبدیل شده بود ،دخترکان مظلوم ایرانی را بدون کوچکتریت ترحمی میان خودتقسیم نمودند».

( مربوط به فجایع تاریخ ایران درزمان انقراض صفویه وحمله افغانها به ایران)
از:[مجمع التواریخ-محمدخلیل ص58)

/ 0 نظر / 14 بازدید