فضیلت ایرانیان از دیدگاه پیامبر (ع)

 

فضیلت ایرانیان از دیدگاه پیامبر (ع)

در روایات اسلامی هموارهفضیلت ایرانیانمورد ستایش قرار گرفته است به ویژهاز دو جهت دینداری و دانش دوستی. در آیه کریمه قرآن آمده است:

«ولو نزلناه علی بعضالاعجمین فقراه علیهم ماکانو به مومنین»

 یعنی اگر قرآن را به فردی از عجم فرومی فرستادیم اینان (اعراب) هرگز به آن ایمان نمی آوردند. امام جعفر صادق (ع) درهمین زمینه می‌فرمایند: آری اگر قرآن بر عجم نازل شده بود، عرب به آن ایماننمی‌آورد ولی بر عرب نازل گشت و عجم ایمان آورد و این فضیلت ایرانیاناست.

حضرت رسول اکرم (ص) نیز در فضیلت ایرانیان میفرمایند: «اگر دانش یا دین در ستاره پروین باشد، هر آینه گروهی از مردمان ایران ، به آن دست خواهند یافت».

/ 0 نظر / 14 بازدید