امام رضا (ع) : من سأل الله الجنة و لم یصبر علی الشدائد فقد استهزأ بنفسه .


امام رضا (ع) : کسی که از خداوند بهشت بخواهد و بر سختی ها صبر نکند ، خودش را مسخره کرده است .

امام رضا (ع) : من استغفر بلسانه و لم یندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه
امام رضا (ع) : کسی که به زبان استغفار بگوید ولی در قلبش [از کرده اش ] پشیمان نباشد خودش را مسخره کرده است .

امام رضا (ع) :من سأل الله التوفیق و لم یجتهد فقد استهزأ بنفسه
امام رضا (ع) : کسی که از خداوند توفیق بخواهد و تلاش نکند ، خودش را مسخره کرده است .

امام رضا (ع) : من تعوذ بالله من النار و لم یترک الشهوات الدنیا فقد استهزأ بنفسه
امام رضا (ع) : کسی که از آتش به خداوند پناه برد و شهوات دنیا را ترک نکند ، خودش را مسخره کرده است

امام رضا (ع) : من ذکر الله و لم یسبق الی لقائه فقد استهزأ بنفسه
امام رضا (ع) : کسی که خداوند را یاد کند و برای دیدارش نکوشد ، خودش را مسخره کرده است .