انسانها سلیقه های مختلفی دارند و هر انسانی نظرات خاصی برای خودداردو ممکن است دیگران باآن موافق نباشند. همین اختلاف نظرها باعث تشکیل گروههای مختلف با نظرات مخالف در سطح جامعه می گردد. در کشورهای پیشرفته همواره نظر مخالف مورد توجه قرار می گیرد و هیچگاه و شایدکمتر مورد حمله طیف مقابل قرارگیرد. زیرا گروه موافق خوب می داند که می تواند از نظر مخالف در جهت پیشرفت خود استفاده کند . متاسفانه در کشور ما این قضیه به یک مسئله لاینحل تبدیل شده است و نظرات مخالف همواره با برخوردهای قهر امیز روبرو می شوند . نمونه بارز ان را اخیرادرسخنرانی های برخی کاندیداها دیدیم.وواضح است که این رفتارهای نازیبا درهفته های پیش رو ودرمناظره ها ادامه پیداخواهدکرد.این بدرفتاری درحق دیگران ازامتی که پیشوایش حضرت رسول گرامی اسلام (ص)است دورمیباشد. .هموکه بارهاازامت خویش بی حرمتی دید ولی ازهمه کژیها وبی اخلاقی هایشان اغماض نمودودرقضیه فتح مکه همه دشمنان خودرابخشیدوازاباسفیان وآل امیه انتقامی نگرفت بلکه به ایشان فرمود:اذهبوا فانتم الطلقاء.برویدکه همه شماراآزادورهانمودم
امیدوارم همه ما به این سعه صدر دست پیدا کنیم که آراء و عقاید مخالفین خود رابتوانیم تحمل نماییم.

 

 

تشنج واعتراض درسخنرانی آقای  دکترلاریجانی (قم)

 

 

تشنج درسخنرانی آقای دکترروحانی(تهران)

 

اعتراض وآشوب درسخنرانی آقای دکترقدیری ابیانه

 

 

 آشوبگری درسخنرانی آقای کواکبیان (دانشگاه اهواز)