تصویرمنسوب به پیکرمطهر حجربن عدی

ساعاتی پیش تصویرفوق در شبکه خبری الغوطه الشرقیه که وابسته به معارضین سوری است منتشر گردید .به گفته ایشان متعلق به پیکر مبارک "حجر بن عدی” ، از صحابه رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) می باشدکه هفته پیش مرقدایشان تخریب وقبروی نبش گردید.تصویرمزبورتاکنون موردتاییدمحافل رسمی قرارنگرفته است.

 

 مرقدمطهرحضرت سکینه خاتون که بدست سلفی هاتخریب شده است.

دربین حرم امامزادگان تاکنون حرم حضرت زینب ورقیه علیهماالسلام ازتخریب وانهدام مصون مانده .

گروهی ازجوانان غیورشیعه متعلق به گردان اباالفضل العباس (ع)محافظت ازاین دو حرم رابه عهده دارند.

 

 

 

کلنا عباسک یازینب(ع)