همکارگرامی

سرکارخانم زهره بیدگلی

مدیرمحترم آموزشگاه شهیدمصطفی خمینی

 

کسب رتبه معلم نمونه کشوری رابه حضرتعالی تبریک میگویم.

موفق وسعادتمندباشید.

 

وهمکاران گرامی آقایان :

محمدرضاباقری(آموزشگاه نشاط)

رمضانعلی احمدابادی(...نشاط)

محمدعربیان(شایستگان)

حسن کشایی(شهیدمطهری)

علی خوشه چرخ(شهیدراحمی)

ابراهیم معصومی(توسعه دانش)

وسرکارخانم:

صدیقه خالقی(آموزشگاه ادب)

طیبه نادری صفا(آموزشگاه امید)

زهراصادقی(مجتمع امام سجاد)

مریم شیخ زاده(شهیدهاشمی نژاد)

انتخاب شایسته شمارابه عنوان معلمان نمونه استانی تبریک میگوییم.