انتخابات در وقت مقرر خودش برگزار خواهد شد.


دشمن بدنبال ناامیدی مردم در عرصه‌اقتصادی است.


ویژگی رئیس‌جمهورآینده:

روحیه مقاوم، تدبیر، تکیه بر نظرات‎کارشناسی و تهذیب اخلاقی