پرده اول:

اهواز ،هیات دولت (دی ماه)88

 

پرده دوم:

اهواز،اردیبهشت 92