تقدس زدایی


امروزپیامکی طنزامیزولی درواقع دردناک به من ارسال شد.مختصری ازاین مسج که درظاهرقضیه گرانی مرغ را به طنزکشیده ودرقالبی شبیه به آیات قرانی که کلمات وحی رابه استهزاءکشیده میگوید:

1-    م.ر.غ
2-    وتوچه میدانی که آن چیست؟
3-    وبرای مدتی آن رامحو ونایاب نمودیم.
4-    تاازغذاهای دیگرهم بخورید وبیاشامید واسراف نکنید.
5-    ...
   

تقدس زدایی پروژه ای است که سابقه ای به عمر تاریخ دارد. تمسخر کشتی سازی حضرت نوح علیه السلام توسط کفار زمان آن بزرگوار را می توان به عنوان اولین نمونه های تاریخی از تلاش جبهه کفر و پیروان شیطان به منظور تقدس زدایی از فرستادگان خدا دانست. پروژه تقدس زدایی تلاش دارد با محو هرگونه احساس روحانی و خشوع فرد در مقابل مفهوم یا شخصیتی مقدس، به تقویت تفکرات مادی و نفی ارزشها و درجات معنوی و الهی در باورهای شخص یا جامعه هدف بیانجامد.
 
این پروژه در سطوح مختلف و با استفاده از ابزار متنوع ارتباطی در جامعه هدف اجرا می شود. به صورت کلی می توان تقدس زدایی را در دو سطح ملایم و خشن درجه بندی کرد. در سطح ملایم که مخاطب اصلی آن اقشار متدین و مذهبی هستند، تلاش می شود تقدس زدایی با استفاده از روش های نه چندان تند و با بهانه ی طنز و انتقاد عملیاتی شود. از آنجایی که محصولات طنز به شدت مورد استقبال آحاد جامعه قرار میگیرد و حساسیت برانگیز نیست و با استفاده از ابزار ارتباطی کنونی به سرعت قابل انتشار است، به شدت توسط دستگاههای اطلاعاتی بیگانه و ضددین مورد بهره برداری قرار می گیرد. اما در سطح خشن که مخاطب اصلی آن جامعه غیر مسلمان است، هدف ایجاد اسلام هراسی و مقابله با جذب نیروهای تازه به جبهه اسلام است. در سطح خشن به دلیل اهانتهای آشکار، تهمت زنی و افتراهای سنگین، جامعه متدین به شدت به واکنش وادار می شود و از این رو مخاطبی در بین نیروهای متدین و مذهبی ندارد. از این رو، ابزار اصلی دشمن برای نفوذ در جامعه اسلامی، استفاده از سطح ملایم تقدس زدایی است.
 
شاید بتوان انتشار کتاب سلمان رشدی مرتد را اولین تلاش در سطح خشن تقدس زدایی دانست که در سالهای اخیر و با انتشار فیلم هایی همچون فتنه، سنگسار ثریا، معصومیت مسلمانان و ... و نیز با راه اندازی قرآن سوزی و گروههای اهانت به ائمه و مقدسات اسلامی در شبکه های اجتماعی شدت گرفته است. اما در سطح ملایم تقدس زدایی این کار با استفاده از به اصطلاح هنرمندان، سینماگران و نویسندگان متعهد به ایدئولوژی کفرآلود در داخل کشور استارت خورد و در خواب غفلت مسئولین و مردم متدین همچون موریانه ای به جان ایمان متدینین افتاد. این پروژه با مستمسک قراردادن مفاهیمی همچون طنز، هنر، کاریکاتور و لطیفه چنین القا کرد که ظرف طنز و انتقاد می تواند هر مظروفی را در درون خود بپذیرد. طرح مباحثی همچون جواز انتقاد از خدا هرچند پس از اعلام توسط سیاستمداران وابسته به جناحی خاص با عکس العمل شدید جبهه متدینین مواجه شد اما در نهایت و با بکارگیری آن در قالب محصولات هنری، بدون مقاومتی خاص در جامعه رواج پیدا کرده است.
مقام معظم رهبری  دراین زمینه میفرمایند: در جنگ روانى و آنچه که امروز به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهاى معنوى مى‌‌آید که آنها را منهدم کند؛ به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌‌ها و ارکان اساسى یک نظام و یک کشور؛ دشمن به سراغ اینها مى‌‌آید که اینها را منهدم بکند."
دراین زمینه همه مامسوولیم.اولااگرپیامکی ازاین قبیل به ماارسال شدنبایدآن رابه دیگری ارسال کنیم.این خودیکنوع ترویج گناه،ومشارکت درظلم است.دوما وظیفه شرعی همه این است بانهی ازمنکرجلواین اقدامات سوء رابگیرندوگرنه روزی فرجام این سکوت ورضایت دامنگیرهمه ماخواهدشد.