اسفند روبه پایان است ووقت کوچ کردن به فروردین

وقت بخشیدن وصاف کردن دل

پس مرا ببخشید اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلتان ترک انداختم.

تقدیم به همه کسانی که به هر نحوی از من دلخورند ومن دلشون رو شکستم.