سالهاپیش عربهای وهابی باکمال وقاحت کشورعربستان سعودی رابنام خانواده خودسندزدندونامش راگذاشتند:عربستان سعودی.

این هفته دراقدامی مشابه روزنامه ایران نام میهن اسلامیمان رابه نام اسفندیارسندزد.بعدازاون هم برخی رسانه های دولتی به شیوه های مشابه دراین زمینه نشریات خودراصفحه ارایی نمودند.

خداییش تواین اوضاع واحوال فرارسیدن بهار!! شماازشنیدن نام اسفندیاربیادکی می افتید؟اسفندیارشاهنامه یا...؟