تکنولـوژی فکر

 

- در دنیای انسان همه چیز از فکر او آغاز میشود و فکر مبدا تحول و خلق هر پدیده ای توسط اوست و انسان همان است که می اندیشد و اگر انسان ها به دنبال موفقیت،خوشبختی و نشاط در زندگی خود هستند باید بدانند که آدمی تنها در سایه تولید افکار درست،مثبت،خلاق و هدفمند و روحیه آفرین است که می تواند به دستاوردهای عالی برسد و شاهد سعادت و خوشبختی را در آغوش بگیرد.

- تخیل خود را به فکر تبدیل کنید،فکر خود را به مرحله آرزو برسانید،برای آرزوی خود امید ایجاد کنید،امیدواری را به خواسته خود تبدیل کنید و خواسته را با دنیایی از هیجان و اشتیاق به اشتیاق سوزان برسانید و بدانید که اشتیاق سوزان به همراه ایمان به موفقیت،آنجا که در کنار اقدام قرار میگیرد قطعا حاصلش رسیدن به هدف و موفقیت است.

- انسانی که مرتبا روی بدبختی ها و زشتی های زندگی متمرکز میشود، زندگیش به قهقرا میرود و کسی که مرتبا به زیباییهای زندگی و نقاط امیدبخش تمرکز میکند، زندگیش قرین سعادت و موفقیت میشود و این خاصیت تمرکز است.

- زندگی شما بازتاب افکارتان است اگرافکارتان را تغییردهید، زندگی تان متحول می شود.

- اندیشه های زیبا حاصل باورهای زیباست.