روزنامه واشنگتن پست به نقل از رییس جمهور درخصوص مرگ چاوز این تیتر رابرگزیده است

“چاوز به زمین بر می گردد.”

 

ofoghnews.ir/fa/68314/