اینجامیعادگاه عاشقان ومحل قضای حوائج دردمندان وگرفتاران است.

حدس بزنیداینجاکجاست؟