این هفته وبلاگ من 6ساله میشود.این وبلاگ رابامطالب آموزشی درزمینه ادبیات عرب اواخرسال86 آغازکردم.اون روزها دبیرزبان وادبیات عرب بودم وبیشتردراین حال وهوااوقات فراغتم سپری میشد.فضای وبلاگ نویسی تازه عرصه مناسبی برای ماایجادکرده بود.وهنوزهم این صفحات آموزشی راشما میتوانیددرستون سمت راست مشاهده کنید.درهرصورت مدتی بعد ازفضای آموزشی دبیرستان ودانش آموزان جداشدم .یکسالی هم درکانون فرهنگی شهیدبنی طبابودم .وبعدتقدیراینگونه رقم زدکه بیام تواداره ودرپست گزینش انجام وظیفه کنم.این تغییرسمتها باعث شدکه روندفضای وب من بیشتر به سمت مسائل فرهنگی واجتماعی وبعضاسیاسی جامعه تغییر پیداکنه.

این راهم بگم کلبه من بدون حضور شما هیچ وقت نمیتونست حرفی برای گفتن داشته باشه. از همتون بابت حضورتون که کلبه محقرانه مرامعطرمیکنیدممنونم ودست تک تک همه باردیدکننده ها وبخصوص وبلاگ نویسهای عزیز (باهرخط فکری وگرایشی که هستید)وهمشهریان گرامی را میفشارم وهمچنان در انتظاردیدگاهها ونظرات ارزشمندشماهستم .