تکرار شعار انتخاباتی نامزد دولت در تریبون عمومی «مهندسی انتخابات» است

شهرخبر