درطول انقلاب حدود یکصدهزارنفرشهیددادیم.

در طول دوماه جنگ تقریبا 17500 کیلومتر مربع از خاک کشورمان اشغال شد


در طول هشت سال دفاع مقدس بیشتر از 200 هزار نفر شهید شدند!

در بدن انسان سالم تقریبا 5/5 نیم لیتر خون وجود دارد
مساحت کف دست انسان تقریبا 76 سانتی متر مربع است

حالا حساب کنید :

برای حفظ هر وجب ازاین خاک چقدر خون ریخته شده ؟؟

 برای هر وجب خاک ایران وهر وجب دینمون ، تقریبا 50 قطره خون شهید داده شده!
دراین آغازسی وچهارمین فجرپیروزی، قدرانقلاب ورهبرومیهن وامنیت کشور خود رابدانیم.