اغازمراسم راهپیمایی ازامام زاده هادی.(همانگونه که درعکس میبینیددرآن زمان امامزاده هادی خارج ازمنطقه مسکونی شهرقرارگرفته بودوبازسازی نشده بود.)

خیابان امامزاده هادی.(تصویرشهیدعنایتی درعکس مشهوداست)

تجمع ضلع شرقی امامزاده هادی.

 

خیابان محمدهلال 

 

خیابان :نامشخص.

خیابان :شهیدرجایی ،روبروی مدرسه کاشانچی(ابریشمچی فعلی)درعکس مدرسه ابتدایی کاشانچی وگلدسته های امامزاده هادی بوضوح مشخص است.

لطفااگر افرادرامیشناسید معرفی بفرمایید.