گروهی از مردم طی سال های اخیر شور و اشتیاق فراوانی برای مشاهده مراسم اعدام یا حد , از خود نشان می دهند و با هجوم به محل اجرای حکم از دیدن جان دادن یک مجرم یا قاتل و یا مجازات آن لذت می برند .

درروایتی از امیرالمومنین(ع)که درکتاب وسائل الشیعه از ابواب مقدمات حدود و احکام عمومی به تماشای مراسم اعدام یااجرای حد اشاره شده و در آن حضور و نگریستن به اجرای حدود به شدت تقبیح شده است. مشروح این روایت راباهم میخوانیم:
امیرالمومنین(ع) در سفری به بصره، شاهد هجوم مردم برای دیدن صحنه اجرای حد بوده اند و این موضوع عامل سؤال حضرت از قنبر شده که: "برو ببین این افراد که هستند و برای چه هجوم آورده اند!" و قنبر پس از رؤیت این جمعیت به حضرت عرضه می دارد که برای دیدن اجرای حد هجوم آورده اند. حضرت پس از نگاه به چهرۀ افراد مهاجم می فرمایند: زشت باد چهره هائی که دیده نمی شوند مگر در حوادث زشت و تلخ؛ این آدم ها فضول رجال و مردمند – ته مانده های جامعه– قنبر، آنان را از چشم من دور ساز!

جلد 28 وسائل الشیعه باب 22