درگذشت غم انگیز مرحوم فتح الله ستاری  راکه سالیان سال خادم مسجدمحقق بودودرروزشهادت امام حسن عسگری (ع)به دیارحق شتافت،به خانواده ایشان تسلیت وتعزیت گفته وبرای آن مرحوم غفران الهی رامسئلت مینمایم.

به ترتیب ازچپ:مرحوم والد بنده،مرحوم فتح الله ستاری، شهید محمد قتح قریب ،شهیداحمدفتح قریب(عکس مربوط به 30 سال پیش است)