جمعه این هفته رییس مجلس آقای علی لاریجانی به آران وبیدگل آمد.اوکه صبح درزیارت آقا علی عباس حضوریافته بودبعداززیارت وسخنرانی درجمع زائران روززیارتی چهل وهشتم ؛خودش راظهربه نمازجمعه آران وبیدگل رساندوبین دونمازبه ایرادسخن پرداخت.
بعدازظهرهم درجمع طلاب وفضلای شهرستان حضوریافت.وبعدش دقایقی به امامزاده هادی رفت وسرقبرشهدافاتحه ای خواندوبقیه برنامه هایش رادرامامزاده محمدهلال اجراکرد.
درخواست مردم آران وبیدگل ازرییس مجلس یک چیزبود:کرسی نمایندگی مستقل شهرستان درمجلس.

این درخواست ،موضوعی بودکه هم امام جمعه درخطبه هابه آن اشاره نمود هم فرماندار به آن تاکیدکردوهم مردم باپلاکاردوشعارمداوم وتکبیرهای خودبه آن مهرتاییدمیزدند.
البته لاریجانی هم قول  مساعددادکه  پی گیری کند.
ولی  پرسش این است . فرض کنیم این امرتحقق یافت؛درآن صورت برای فرستادن چنین نماینده ای آیا آرانیها وبیدگلی ها درمورد فردنظرکاندید شونده به اجماع واتفاق نظرخواهندرسید؟ یااینکه اتحاد ووحدت نیم بندکنونی که پس ازانتخاب تیمسازمنصوری پدیدآمده ازهم خواهدگسست؟