اگر یه روز با زن و بچه تون برین بیرون و یه فردی با همچین ظاهری جلوشماظاهر بشه چکار میکنین!!؟

http://sombak.blogfa.com/