این تصویرراجدیدا درپایگاه خبری رجانیوزدیدم.شهدای مظلوم فتنه 88.نشریه حیات طیبه این تصاویررابرای اولین بارمنتشرنموده است.


در فضای سیاسی اجتماعی کشور بازتولید و تبیین حماسه 9 دی با واکنش های مختلفی روبرو می شود به طوری که شاید بتوان 9 دی را شاقولی برای سنجش میزان اعتقاد به انقلاب اسلامی تلقی کنیم.دررابطه بایوم الله نهم دی میتوان گروههارابه 3 دسته تقسیم نمود:
 
1-عده ای که تاکید دارند باید هر ساله این حادثه عظیم بازخوانی شود
 
2- عده ای که 9 دی را یک حادثه کوچک می پندارند و پرداختن به آن را به سلاح انقلاب اسلامی نمی دانند.
 
3-جماعتی که حتی از شنیدن کلمه 9 دی واهمه دارند و از پراختن به آن آزرده خاطر می شوند!
 
این رویکرد ها و بینش ها در جامعه است که سبب می شود که 9 دی را یوم الله انقلاب اسلامی بدانیم. چون 9 دی فرقان حق و باطل است.دو حالت بیشتر وجود ندارد. یک رویکرد، نگرش گروه اول است و رویکرد دوم هم نگرش گروه سوم است. اگر هم رویکرد دومی مطرح می شود ناشی از بی بصیرتی است که ریشه در نفاق دارد.