بی بند و باری در مراکز درمانی و اخذ پول برای زیبایی پرسنل و پرستاران (جهت تغییرروحیه بیماران)

 

www.shahrekhabar.com/news/analysis/1356408060559744