کام مردم شیرین شدوقدرت خریداکثرشان بالارفت!

 

www.asriran.com/fa/news/247441