آیا هفته آینده جهان به پایان میرسد؟

اخیراشایعه ای بی اساس مبنی بر سه شب تاریکی و پایان جهان در 21 دسامبر2012 دربین افواه عامه مردم کوچه وبازار ردوبدل مبشود وموجب کنجکاوی و پیگیری برخی از مردم در این زمینه شده است.
این شایعات در محافل  اجتماعی وفرهنگی نیز مطرح شده و با نزدیک شدن به روز موعود ابعاد گسترده تری به خود گرفته و ساخت و انتشار فیلم 2012 بر تبلیغات پیرامون پدیده های مرتبط با نابودی جهان افزوده و موجب افزایش نگرانی در میان برخی از مردم ناآگاه شده است.حتی دوروزپیش خبری ازچین داشتیم که مردم درافق 3خورشید راهنگام غروب دیدند(بعدارسانه هاگفتنداین پدیده نادربراثرانعکاس نوردرروی ابرهابوده )ولی بهرحال چینی هاهم دچارنگرانی ووحشت فراوان شدند.
یکی از ادعاهای جاری در محافل عمومی، مربوط به پیشگویی جنجال برانگیز قوم باستانی مایا است که بر اساس آن در این روز یک دوره پنج هزار و 125 ساله در تقویم این قوم به پایان می رسد.
از دیگر دلایل این موضوع برخورد سیاره ای ناشناخته به زمین و مقارنه خورشید و کهکشان است که مراکز علمی نجوم از جمله ناسا با قاطعیت این قبیل شایعات بی اساس را رد کرده اند.
متاسفانه تبلیغات کشورهای غربی و برخی خرافه پرستی ها در کشورهای همجوار موجب تردید در میان برخی شهروندان  ایرانی نیزشده است.

یک نظریه پوچ دیگر بر این اساس است که در 21 دسامبر میدان مغناطیسی زمین برعکس شده و عواقب وخیمی را مانند گردابهای عظیم و از بین رفتن تمام سیستم‌های ارتباط الکترونیکی در پی دارد.
 
ساده لوحانی دیگر هم گول این نظریه مضحک را خورده‌اند که زمین به طور ناخواسته به سوی یک سیاه‌چاله در مرکز راه شیری می‌افتد که بشریت را در خود فرو خواهد برد.
 
 محققان ناساگفته اندهیچ سیارک و دنباله‌دار شناخته‌شده‌ای در مسیر برخورد با زمین نیست.
 
در حقیقت اگر هرگونه سیاره یا دنباله‌دار در مسیر برخورد با زمین باشد، باید اکنون در آسمان کاملا قابل مشاهده باشد.
 

از آنجا که غیر از خداوند بزرگ هیچ کس نمی تواند پایان جهان را پیش بینی کند بنابراین اینگونه دروغ ها از نگاه باورهای اسلامی منسوخ و غیرقابل قبول است.
از نظر مذهبی نیز این مساله توجیه ندارد چرا که در قرآن هم بیان شده کلید تمام اسرار در دست خداست و کسی از زمان ظهور امام زمان(عج) و قیامت اطلاعی ندارد.

البته سطح شعورمردم ما بسیار بالا بوده و چنین شایعاتی پوچ و بی اساسی که توجیه علمی، عقلی، دینی و قرآنی ندارند را قبول نمی کنند.

خداونددرسوره لقمان  آیه 34می فرماید:(ان الله عنده علم الساعه):زمان فرارسیدن قیامت رافقط خدامی داندوبس.