حدیثی که واجب است آن را با «آب طلا» نوشتامام صادق(ع) فرمود:« آه‌های سوزان و اندوهناک برای مظلومیت ما «تسبیح»، اندوه برای امر ما «عبادت» و پوشاندن اسرار ما از بیگانگان «جهاد در راه خدا» است، همچنین فرمود: واجب است که این حدیث با آب طلا نوشته شود.»


فضیلت اندوه وفغان درعزای سیدالشهداونیزلزوم تقیه ازحدیث فوق بخوبی مشهودوواضح است.